Ymweld Chernyw ynglŷn manteisio ar arian Undeb Ewrop

Dydd Iau, 06 Medi 2012

Mae cynghorau lleol y de-orllewin wedi arwain ymweliad â nifer o brosiectau pwysig yng Nghernyw i rannu gwybodaeth am ddefnyddio arian Undeb Ewrop yn effeithiol. 

Fel siroedd y gorllewin a chymoedd y deheubarth, mae Cernyw yn ymwneud â Rhaglen Cydgyfeirio Cronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop ac mae gan y rhanbarthau lawer yn gyffredin o ran gweithgarwch economaidd, nifer y swyddi a’r angen i ehangu lefelau menter economaidd. 

Mae arian Undeb Ewrop yn hanfodol o hyd i economi a chymunedau Cymru sydd i gael tua £3.3 biliwn rhwng 2007 a 2013. Gan nad yw Undeb Ewrop wedi cadarnhau trefn yr ariannu ar ôl 2013, mae’r ymweliad yn rhan o ymdrech Cymru i ddylanwadu ar broses llunio’r drefn newydd a manteisio arni i’r eithaf yn y dyfodol. 

Ymwelodd y cynrychiolwyr â nifer o brosiectau pwysig Cernyw megis atyniad a menter gymdeithasol adnabyddus iawn o’r enw Prosiect Eden yn ogystal â Phrosiect Heartlands sydd wedi troi saith hectar o dir cloddi mwnau yn fan gymunedol ac adfer cyfleusterau treftadaeth a busnes. Ymwelon nhw hefyd â Fifteen, bwyty a menter gymdeithasol gan gogydd enwog Jamie Oliver, sy’n cyflogi rhai o bobl fwyaf difreintiedig y sir rhwng 16 a 24 oed. 

Meddai Alun Davies AC, Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewrop: 

“Rwy’n awyddus bob amser i ledaenu ein profiad a’n syniadau ni. Mae gyda ni’r un uchelgeisiau â Chernyw ac fe allwn ni ddysgu gwersi pwysig oddi wrth ein gilydd o ran gwneud y gorau o arian Undeb Ewrop. Mae’r arian hwnnw’n cyfrannu’n sylweddol at economi Cymru yn barod trwy gynnal amryw fentrau megis gwaith ymchwil a datblygu a helpu pobl ddi-waith i feithrin medrau newydd a dod o hyd i swyddi. 

Rwyf i wedi cyhoeddi eisoes y bydd adolygiad o’r modd rydyn ni’n cynnal rhaglenni o’r fath yng Nghymru yn ogystal â chyhoeddi manylion ein delfryd a dull strategol. Mae’n dda gyda fi gael cyfle i ddeall sut mae rhanbarthau yn Lloegr am drin a thrafod yr un broses.” 

Meddai’r Cynghorydd Christine Richards, Dirprwy Arweinydd Dinas a Sir Abertawe: 

“Mae Cronfeydd Strwythurol Undeb Ewrop yn hanfodol i economi Cymru yn y sefyllfa sydd ohoni. Mae’r ymweliad wedi’n galluogi i weld amrywiaeth helaeth o brosiectau a chyfraniad effeithiol y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ynglŷn ag adfywio cymunedau. Mae gan y de-orllewin a Chernyw sawl nodwedd yn gyffredin, a’r peth pwysicaf i’w gofio yw lles y rhai rydyn ni’n cynnal prosiectau adfywio ar eu cyfer. 

Mae Cyngor Cernyw a’i bartneriaid yn cydweithio yn ôl yr un delfryd ac uchelgais. Fe ddylen ni adolygu’n ffordd o gydweithio yn y de-orllewin, gan ystyried perthynas pob cyngor lleol â’i gilydd a pherthynas y cynghorau â Llywodraeth Cymru a phartneriaid preifat. Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru wrth lunio cyfres nesaf y rhaglenni y bydd Undeb Ewrop yn eu hariannu yng Nghymru.” 

Meddai’r Cynghorydd David Lewis, Aelod Cabinet CBS Castell-nedd Port Talbot dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: 

“Bydd yn hanfodol addysgu pobl a meithrin medrau yng Nghymru er mewn adfywio’r economi. Roedd yr ymweliad yn un ysgogol iawn ac rydyn ni’n deall llawer mwy am lunio prosiectau mewn trefn ariannu wahanol bellach. Fe welon ni sut mae rhan arall o’r Deyrnas Gyfunol wedi ymateb yn effeithiol i anawsterau economaidd sy’n debyg i’r rhai mae siroedd y de-orllewin yn eu hwynebu.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30