Cymdeithasau Cymru a’r Alban o blaid parhau yn Undeb Ewrop

Dydd Llun, 16 Mai 2016

A’r refferendwm am Undeb Ewrop ar 23ain Mehefin yn prysur nesáu, mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) a Chymdeithas Awdurdodau Lleol yr Alban (COSLA) wedi mynegi eu cefnogaeth dros barhau’n aelod o’r undeb.

Mae amryw resymau dros hynny megis cynnal yr economi, denu buddsoddi o’r tu allan i’r deyrnas a meithrin cysylltiadau diwylliannol pwysig – ac mae’r ddwy gymdeithas yn gobeithio y bydd pobl yn cymryd manteision aelodaeth o Undeb Ewrop (ar hyn o bryd ac yn y gorffennol fel ei gilydd) i ystyriaeth wrth ddod i benderfyniad pwysig iawn am drywydd y Deyrnas Gyfunol.

Meddai’r Cynghorydd Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd Materion Ewrop WLGA:

“Mae aelodaeth y Deyrnas Gyfunol o Undeb Ewrop yn fater cymhleth, a chyfrifoldeb yr etholwyr yw pwyso a mesur hynny.  Er ein bod yn cydnabod bod gwahaniaethau eglur yn yr amryw safbwyntiau ar bob lefel, fodd bynnag, mae WLGA o’r farn mai ‘parhau’ fyddai’r ffordd orau ac mae Cyngor WLGA wedi cefnogi’r safbwynt hwnnw’n unfryd.”

“Rhaid ystyried nifer o effeithiau fyddai’n digwydd yn syth pe bai’r Deyrnas Gyfunol yn gadael Undeb Ewrop.  Fyddai arian yr undeb ddim ar gael mwyach.  Mae Cymru wedi derbyn dros £500 miliwn bob blwyddyn a byddai hynny’n parhau am y saith mlynedd nesaf, o leiaf.”

“Mae pobl, cwmnïau a chymunedau Cymru yn elwa ar yr arian hwnnw drwy’r amser o ran cynnal swyddi, cynnig hyfforddiant, datblygu’r isadeiledd a chynorthwyo ffermwyr.  Does dim sicrwydd o gwbl y gallai Llywodraeth Cymru gynnig cymorth ariannol o’r fath heb Undeb Ewrop.”

“Mae marchnad Ewrop yn hanfodol i gwmnïau bychain, canolig a mawr ledled Cymru.  Yn 2014, allforiodd tua 600 o’n cwmnïau nwyddau gwerth dros £5 biliwn i gwsmeriaid yng ngwledydd Undeb Ewrop.  Mae dros 500 gwmnïau o’r gwledydd hynny’n gweithio yng Nghymru hefyd, ac mae dros 57,000 o swyddi’n dibynnu arnyn nhw.”

“Mae goblygiadau eraill, yn ogystal â’r rhai ariannol.  Pe bai pobl y Deyrnas Gyfunol yn penderfynu gadael Undeb Ewrop, byddai effaith fawr ar bolisïau a deddfau ym maes llywodraeth leol mewn amryw wasanaethau megis rhai sy’n ymwneud â’r amgylchedd a chyflogaeth.”

Meddai Llywydd COSLA, y Cynghorydd David O’Neill:

 

“Yn ystod ein cynhadledd, cytunodd pob cylch gwleidyddol y bydden ni’n ymgyrchu dros barhau yn Undeb Ewrop ar gyfer y refferendwm.”

“Mae’r cynghorwyr sy’n cynrychioli ein haelodau o’r farn y byddai’n well parhau’n rhan o Ewrop achos bod llawer o fanteision cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a gwleidyddol yn ogystal â heddwch.”

“Ar ben hynny, mae COSLA o’r farn bod y gallu i ddylanwadu’n uniongyrchol ar raglenni Undeb Ewrop trwy ei sefydliadau yn rhan bwysig o’r drefn bresennol er bod lle i wella’r drefn honno, yn arbennig rôl awdurdodau lleol yr Alban wrth gydweithio â Llywodraeth yr Alban, Llywodraeth San Steffan, Senedd yr Alban a Senedd San Steffan.”

“Hoffai COSLA i’r Alban a’r Deyrnas Gyfunol barhau’n aelod o Undeb Ewrop, ac mae’n annog cynghorwyr i ymgyrchu dros hynny.”

Er bod rhaid i bob sefydliad rhyngwladol ymaddasu wrth symud ymlaen, mae WLGA a COSLA o’r farn mai gallu Cymru a’r Alban i ddylanwadu’n uniongyrchol ar brosesau a phenderfyniadau Undeb Ewrop yw prif gryfder y drefn bresennol.

Beth bynnag fydd canlyniad y refferendwm, mae’r ddwy gymdeithas wedi dweud bod angen gwneud rhagor yng Nghymru a’r Alban i ddatganoli pwerau i bob bro fel y caiff cynghorau a’u cymunedau reoli eu hardaloedd a’u gwasanaethau nhw yn unol â Siarter Hunanlywodraeth Leol Ewrop.

Mae maniffesto WLGA, ‘Atebolrwydd Lleol 2016-21’, wedi esbonio pa mor bwysig yw aelodaeth o Undeb Ewrop i gynghorau lleol Cymru a’r Deyrnas Gyfunol, hefyd.

DIWEDD

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30