Mesur Gofal Cymdeithasol cyfle i newid

Dydd Mawrth, 29 Ionawr 2013

Croesawodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) Fesur ‘Gofal Cymdeithasol a Lles’ Cymru heddiw yn gyfle i lunio cyfundrefn gynaladwy ym maes gofal cymdeithasol. 

Cyhoeddodd y Dirprwy Weinidog dros Blant a’r Gwasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC, y byddai’r mesur yn pennu fframwaith cyfreithiol craidd i wasanaethau gofal cymdeithasol, gan bwysleisio bod angen datblygu gwasanaethau ataliol yn y gymuned yn ôl anghenion y dinasyddion sy’n eu defnyddio. 

Meddai’r Cyng. Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol: 

“Mae byd llywodraeth leol Cymru yn croesawu delfryd y Dirprwy Weinidog ynglŷn â’r gwasanaethau cymdeithasol. Hoffen ninnau ddatblygu cyfundrefn gyson a chynaladwy o safon ym maes gofal cymdeithasol. 

Mae pwysau trymion ar gyfundrefn ein gofal cymdeithasol yn barod, a bydd yn wynebu materion ymestynnol dros y blynyddoedd sydd i ddod. Er y bydd y pwyslais ar atal yn helpu i gynnal fframwaith gofal cymdeithasol yn y dyfodol, mae disgwyl y bydd rhagor fyth o bwysau ar y gyfundrefn dros y blynyddoedd i ddod achos y bydd mwy a mwy o hen bobl yn y boblogaeth, gan arwain at gynnydd yn y galw am wasanaethau o’r naill flwyddyn i’r llall. I droi cynnwys y mesur yma’n wasanaethau go iawn ar lawr gwlad, bydd angen trafodaeth agored am yr hyn sy’n ymarferol a’r adnoddau fydd ar gael. 

Bydd WLGA yn cloriannu prif effeithiau’r mesur uchelgeisiol yma sy’n canolbwyntio ar anghenion pobl, ond edrychwn ni ymlaen at gydweithio â’n partneriaid i lunio trefn gynaladwy ac ymatebol fydd yn gwella byd y rhai sy’n defnyddio’r gwasanaethau hanfodol yma ym maes gofal cymdeithasol.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30