Gohirio'r 'Hawl i Brynu' i ateb y galw am dai

Dydd Iau, 10 Mawrth 2016

Mae nifer o gynghorau lleol yn ystyried rhoi’r ‘Hawl i Brynu’ o’r neilltu am bum mlynedd fel y bydd digon o dai cymdeithasol ar gael yng Nghymru.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA):

“Un o flaenoriaethau’r cynghorau lleol a’r cymdeithasau tai sy’n cydweithio â nhw yw rhoi tai cymdeithasol o safon ar gael am renti rhesymol.  Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi caniatâd i Gyngor Sir Gâr a Dinas a Sir Abertawe roi’r ‘Hawl i Brynu’ o’r neilltu am y pum mlynedd nesaf.  Mae rhagor o’r 11 awdurdod lleol a chanddynt dai cymdeithasol o hyd yng Nghymru megis Cyngor Sir y Fflint, Cyngor Caerdydd a Chyngor Sir Ynys Môn yn dechrau mynegi diddordeb yn y syniad, hefyd.”

"Mae’r ‘Hawl i Brynu’ ar waith ers 25 mlynedd ac mae nifer y tai cymdeithasol sydd ar gael wedi gostwng dros y cyfnod hwnnw, er bod y galw am dai o’r fath wedi cynyddu’n fawr.  Trwy ohirio Cynllun yr Hawl i Brynu, bydd cynghorau lleol yn cael cadw’r tai sydd gyda nhw ar hyn o bryd yn ogystal ag unrhyw gartrefi maen nhw’n bwriadu eu codi yn y dyfodol.  Bydd hynny o gymorth mawr o ran ateb galw cynyddol am dai cymdeithasol y gall pobl eu fforddio.”

"Ar ôl ymgyrch hirfaith, mae Cymhorthdal Cyfrif Cyllid Tai Cymru wedi’i ddiwygio gan alluogi’r cynghorau lleol i fuddsoddi’n uniongyrchol yn eu tai yn hytrach nag anfon rhai miliynau o bunnoedd i Drysorlys San Steffan bob blwyddyn.  O ohirio Cynllun yr Hawl i Brynu, fe fydd cynghorau lleol yn cael diogelu’r buddsoddiad hwnnw er lles pobl y bydd angen tai cymdeithasol arnyn nhw yn y dyfodol.”

"Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu diddymu’r ‘Hawl i Brynu’ yn llwyr, a byddwn ni’n cydweithio â’r llywodraeth newydd ar ôl etholiad y Cynulliad i lunio’r mesur hwnnw a fydd yn rhan o’r rhaglen ddeddfu nesaf."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30