Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd wedi'i enwi'n Wleidydd Lleol y Flwyddyn

Dydd Mawrth, 09 Rhagfyr 2014

Mae Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Bob Bright, wedi’i enwi’n Wleidydd Lleol y Flwyddyn yn ystod achlysur gwobrau gwleidyddol blynyddol Cymru.

Daw’r clod yn sgîl blwyddyn pan ddaeth Cynhadledd NATO – y gynhadledd ryngwladol bwysicaf erioed yng Nghymru – i Gasnewydd.

Ac yntau’n flaengar yn y cynllunio a’r trefnu ar gyfer y gynhadledd, cyfrannodd y Cyng. Bright yn sylweddol at gynhadledd oedd yn llwyddiant ysgubol i Gasnewydd a Chymru i gyd.

Mae’r Cyng. Bright yn wleidydd lleol ers 1972, ac mae wedi gweithio’n ddyfal er lles cymunedau Casnewydd yn ystod gyrfa wleidyddol lwyddiannus iawn sy’n cynnwys uchafbwyntiau megis ennill statws dinas i Gasnewydd yn 2002 a datblygu’r ddinas yn un o’r radd flaenaf i fuddsoddi ynddi trwy brosiectau adfywio allweddol megis Llwybr y Brodyr, Doc yr Hen Dref, Ardal y Farchnad a champws newydd gwerth £35 miliwn ar gyfer y brifysgol – yn ogystal â chynnal amryw achlysuron o bwys megis Cynhadledd NATO a Chwpan Ryder.

Mae’r Cyng. Bright yn aelod o Bwyllgor y Rhanbarthau (cynulliad cynrychiolwyr lleol a rhanbarthol Undeb Ewrop) ac mae’n parhau i ofalu bod llais cryf gan fyd llywodraeth leol Cymru yno.

Meddai’r Cyng. Bob Wellington CBE (Tor-faen), Arweinydd WLGA:

“O safbwynt proffesiynol a phersonol fel ei gilydd, hoffwn i longyfarch Bob am ennill clod mae’n ei haeddu’n llawn. Yn rhinwedd eu rolau’n arweinydd cyngor a Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop, mae Bob yn parhau i ganolbwyntio ar ofalu bod safbwynt Casnewydd yn cael pob ystyriaeth yn ogystal â chyflawni rôl flaengar wrth gynrychioli a hyrwyddo byd llywodraeth leol Cymru yn ei gyfanrwydd.”

“Wrth wynebu dwy her ym maes llywodraeth leol – ad-drefnu, a’r cyfnod ariannol anhawsaf erioed – rwy’n siÃ�µr y bydd Bob yn parhau i wneud ei orau glas i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus lleol gymaint ag y bo modd er lles cymunedau’r wlad.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30