Gwasanaethau newydd ar gyfer gwella ysgolion

Dydd Llun, 03 Medi 2012

Ac ysgolion Cymru ar fin tymor newydd, mae pedwar gwasanaeth rhanbarthol wedi’u sefydlu i’w gwella. Bydd y gwasanaethau hynny’n helpu i drawsffurfio trefn addysg y wlad. 

Trwy gydweithio ar ffurf pedwar consortiwm addysg rhanbarthol yn hytrach na 22 gyngor unigol, bwriad byd llywodraeth leol Cymru yw hwyluso cysondeb, lledaenu’r arferion gorau a gofalu bod adnoddau ar gyfer gwasanaethau addysg lleol yn cael eu defnyddio mor effeithlon ag y bo modd. 

Bydd y gwasanaethau gwella newydd yn canolbwyntio ar ofalu bod pob ysgol a phob cyngor yn gweithio yn ôl y lefel uchaf. I wneud hynny, rhaid cysoni’r amrywio rhwng ysgolion a chynghorau lleol, mynd ati i leddfu effeithiau amddifadedd cymdeithasol ar gyflawniad addysgol a gwella safonau cyrhaeddiad addysgol yn y meysydd craidd – darllen, ysgrifennu a defnyddio llythrennedd a rhifedd. 

Bydd pedwar consortiwm addysg byd llywodraeth leol yn canolbwyntio ar wella safonau a hwyluso gwell deilliannau dysgu er lles plant a phobl ifanc trwy roi’r cymorth gorau i ysgolion a chodi cwestiynau am eu gwaith lle bo angen. 

Trwy gyflwyno’r gwasanaethau rhanbarthol ar gyfer gwella ysgolion erbyn y dyddiad roedd y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Leighton Andrews AC, wedi’i bennu, mae byd llywodraeth leol Cymru wedi cadw at ei ymrwymiad ffurfiol iddo. 

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Faterion Addysg: 

"Ddwy flynedd yn ôl, cydnabu arweinyddion y 22 gyngor bod trefn addysg y wlad yn tangyflawni. Trwy sefydlu a rhannu pedwar gwasanaeth gwella ysgolion, mae byd llywodraeth leol wedi dangos ei fod am ofalu y bydd cyflawniad addysgol pobl ifanc Cymru cystal â gwledydd blaengar y byd. Mae’r consortia addysg rhanbarthol yn ffordd newydd o wella ysgolion ac yn ymateb arloesol iawn i’r anawsterau sydd ym maes addysg ar hyn o bryd.” 

Wrth wraidd y gwasanaethau newydd yw rôl arweinyddion cyfundrefnau – arbenigwyr medrus iawn fydd yn monitro, yn helpu ac yn cwestiynu’r ysgolion a threfn addysg y wlad ynglŷn â’r hyn sy’n cael ei gyflawni. 

Ychwanegodd y Cynghorydd Thomas: 

“Rhaid diwygio trefn addysg Cymru yn ôl y syniad o rymuso athrawon, pobl ifanc ac oedolion er gwell deilliannau. Trwy arwain cyfundrefnau, defnyddio cymunedau dysgu proffesiynol a manteisio ar bobl fwyaf dawnus maes addysg, bydd consortia addysg yn cyflawni rôl hanfodol ynglŷn â thrawsffurfio trefniadau gwella ysgolion Cymru. Bydd y cynghorau lleol yn canolbwyntio ar alluogi ysgolion i gyflawni eu llawn dwf a byddan nhw’n rhoi’r cymorth gorau ar gyfer gwella addysg a chodi safonau.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30