Gwefan hysbysu newydd er lles pobl Cymru

Dydd Iau, 30 Mehefin 2016

Mae gwefan arloesol wedi’i chyflwyno i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i’r wybodaeth a’r cynghorion y bydd eu heisiau arnyn nhw i fynnu gwasanaethau cymorth.

Cyflwynwyd gwefan Dewis Cymru yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol ac mae’n ddatblygiad o bwys i’r wlad – dolen gyswllt y bydd y cyhoedd ac arbenigwyr fel ei gilydd yn cael ei defnyddio i gyflawni nodau llesiant.

Mae’r wefan wedi’i chyflwyno i ateb un o ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant Cymru sy’n hybu rôl bwysig gwybodaeth o safon ynglŷn â helpu pobl i barhau i fyw’n annibynnol, rheoli eu llesiant a llunio’r gwasanaethau y byddan nhw’n eu derbyn.

Meddai’r Cyng. Huw David (Bridgend), Llefarydd Gofal Iechyd a Chymdeithasol WLGA:

“Gall fod yn anodd dod o hyd i’r wybodaeth briodol a diben y wefan yma yw torri trwy’r dryswch a chynnig gwybodaeth eglur, cyson a chyfoes am lesiant a’r gwasanaethau gofal sydd ar gael ym mhob bro.”

“Mae gwefan Dewis Cymru wedi’i llunio i helpu pobl Cymru i ddod o hyd i wybodaeth briodol ar yr adeg briodol.  Mae’n cynnig amrywiaeth helaeth o wybodaeth am yr hyn sy’n bwysicaf i bobl – boed ddiogelwch, iechyd, materion cymdeithasol neu gynghorion am reoli arian a gofalu am rywun.  Mae’r wefan yn cynnig gwasanaeth cyfun sy’n gallu cynghori pobl am sefydliadau a gwasanaethau allai fod o gymorth iddyn nhw.”

“Mae’r wefan yn wir gaffaeliad – cynnyrch cydweithio rhanbarthol a gwladol go iawn.  Mae wedi’i llunio yng Nghymru ar gyfer Cymru ac mae dros 800 o gyrff yn ymwneud â hi.  Nod pob un yw helpu pobl i ddod o hyd i’r wybodaeth iawn fel y gallan nhw ddewis yn ddoeth a chael rhagor o reolaeth ar eu llesiant eu hunain.”

“Mae pobl yn defnyddio’r wefan dros 30,000 o weithiau’r mis eisoes ac, felly, rydyn ni’n gwybod ei bod yn boblogaidd ac yn dechrau cael effaith.  Mae gwaith yn mynd rhagddo i ofalu y bydd yn parhau i ddatblygu ac y bydd darparwyr gofal yn gallu dehongli natur y galw am wahanol wasanaethau ym mhob ardal.  Dyma ddatblygiad o bwys – nid yn unig i ofalu am bobl yn well drwy’r amser ond, hefyd, i’n helpu i drefnu gwasanaethau yn ôl anghenion a galw pobl y wlad.”

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA), Asiantaeth Gwella’r Gwasanaethau Cymdeithasol (SSIA), Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru, Rhaglen Un Pwynt Mynediad y Gogledd a Rhwydwaith Gwybodaeth y Gogledd luniodd wefan Dewis Cymru ar y cyd yn y lle cyntaf.  Mae’r rhan fwyaf o gynghorau lleol y wlad wedi’i mabwysiadu bellach.

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion:

•      Mae gan wefan Dewis Cymru wybodaeth am wasanaethau yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a siroedd y gogledd ar hyn o bryd.

•      Bydd gwybodaeth am rannau eraill y wlad ar gael rywbryd yn ystod 2016-17.

•      Mae modd ychwanegu gwybodaeth at wefan Dewis Cymru trwy gofrestru yno.  Bydd yr wybodaeth yn cael ei gwirio am gywirdeb ac ansawdd cyn ei chyhoeddi.

•      Gwefan ddwyieithog Dewis Cymru: www.dewis.cymru a www.dewis.wales

•      Cyflwynir y wefan newydd yn ffurfiol yn ystod Cynhadledd y Gwasanaethau Cymdeithasol, ‘Pobl wrth wraidd yr hyn rydyn ni’n ei wneud’, yn Venue Cymru, Llandudno, rhwng 29ain a 30ain Mehefin 2016.

•      Dyma raglen gyflawn y gynhadledd: http://www.adsscymru.org.uk/wp-content/uploads/2016/01/Conf-Programme-2016.pdf

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30