Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol

Mae Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol yn gweithio o dan nawdd Llywodraeth Cymru ac o dan adain Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru, swyddogion sy’n arwain materion anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd yn yr awdurdodau lleol a’r byrddau iechyd lleol, y budd-ddalwyr allweddol a chylchoedd cynghori.

Yn y tîm ar hyn o bryd:

  • Wendy Thomas, Arweinydd Proffesiynol Cenedlaethol dros Awtistiaeth  
  • Sara Harvey, Arweinydd Strategol Cenedlaethol dros Awtistiaeth
  • Tracy Hinton, Swyddog Datblygu
  • Gwag, Swyddog Cymorth Datblygu Materion Awtistiaeth
  • Linda Pilgrim, Swyddog Gweinyddu
  • Sioned Thomas, Swyddog Rhanbarthol Datblygu Materion Awstistiaeth (Gogledd)
  • Frances Rees, Swyddog Rhanbarthol Datblygu Materion Awstistiaeth (Gorllewin)

Mae’r Tîm Datbygu ASA Cenedlaethol yn cydweithio â Fforwm Swyddogion Arwain Materion Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd ac yn hwyluso ei gyfarfodydd.

Gwefan ASDinfoWales

ASDinfoWales yw gwefan Cymru o ran anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd. Fe welwch chi yno wybodaeth am anhwylderau o’r fath (gan gynnwys awtistiaeth a Syndrom Asperger), gwasanaethau, hyfforddiant a hynt Cynllun Gweithredu Strategol Cymru.

Mae amryw adnoddau hawdd eu defnyddio ar gyfer pobl ac arnynt anawsterau, eu teuluoedd, eu cynhalwyr a phroffesiynolion sy’n ymwneud â phlant ac oedolion ac arnynt anhwylderau.

Mae adnoddau ar gyfer meithrin medrau ymarferwyr, rhai ar gyfer rhieni a chynhalwyr a rhai ar gyfer pobl ac arnynt anhwylderau. Ymhlith y rheiny, mae tystysgrif ‘Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd’, ffilmiau a llawlyfrau am y cyfnod ar ôl diagnosis a rhaglen ffôn poced i helpu pawb a chanddo anhwylder i drin a thrafod gweithgareddau beunyddiol.

Dyma ein datblygiadau diweddaraf:

  • ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’ – mae’r rhaglen hon yn cynnig amryw ddulliau ac adnoddau i helpu rhywun a chanddo awtistiaeth i ddod o hyd i swydd a galluogi proffesiynolion i’w helpu hefyd. I broffesiynolion, mae cyrsiau hyfforddi a chodi ymwybyddiaeth. I’r rhai a chanddynt anhwylderau, mae geiriadur a rhestr medrau yn ogystal â gweithlyfr, ffordd hawdd o lunio CV a rhaglen ffôn poced sy’n helpu i drin a thrafod hynny i gyd.
  • ‘Gweithio gydag Awtistiaeth’ – rhaglen codi ymwybyddiaeth ysgolion cynradd y brif ffrwd i’w helpu nhw i feithrin agwedd gynhwysol a chefnogol at unrhyw ddisgyblion a chanddynt anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd yno. Mae modd i bob ysgol ennill statws ‘Ymwybodol o Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd’ trwy gwblhau’r rhaglen. Mae’r rhaglen arloesol hon yn cynnwys llawlyfr, ffilmiau hyfforddi ar gyfer staff cymorth, comig Archarwr Awtistiaeth ac addewid i ddisgyblion yn ogystal ag adnoddau defnyddiol eraill.
  • Deunydd i staff gofal iechyd a chymdeithasol megis cynllun dysgu electronig i ennill tystysgrif ynglŷn â gweithio gyda phlant neu oedolion, ffilm codi ymwybyddiaeth staff gofal iechyd sylfaenol, pecynnau i ymarferwyr a chlinigwyr gan gynnwys cynghorion am atgyfeirio, taflenni cynghori rhieni a phosteri am nodweddion awtistiaeth.
Adroddiad Blynyddol 2017-18 Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol: Agor y ddolen yma
Cynllun Gwaith 2018-19 Tîm Datblygu ASA Cenedlaethol: Agor y ddolen yma

Dolen: Y Parti Pen-blwydd: Ffilm am arwyddion awtistiaeth mewn plant


Mae rhagor o fanylion ar: www.ASDinfoWales.co.uk neu cysylltwch â Tracy Hinton

Datganiadau i'r Wasg

09 Ebrill 2019 09:00:00
Mae sefydliadau CLlLC a Data Cymru wedi llwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’ yn dilyn cwblhau rhaglen o hyfforddiant gan y Tîm Awtistiaeth Cenedlaethol. Er mwyn i sefydliad lwyddo i gyrraedd statws ‘Ymwybodol o Awtistiaeth’, mae’n...
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30