Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau cyhoeddus yn ystod llymder

Dydd Mercher, 03 Rhagfyr 2014

Yn ôl Datganiad yr Hydref Canghellor Trysorlys y Deyrnas Gyfunol, bydd llymder yn y sector cyhoeddus yn parhau yn ystod cyfnod nesaf Senedd San Steffan. Felly, mae'r cynghorau lleol yn gofyn i wasanaethau cyhoeddus Cymru gael eu diogelu.

Mae'r datganiad heddiw yn datgelu na fydd Llywodraeth San Steffan yn cyflawni ei thargedau yn ôl y disgwyl ynglŷn â dyledion y wladwriaeth ac y bydd angen rhagor o doriadau yn y gwariant gwladol o ganlyniad.

Gan y bydd diffyg cyllidebol o £900 miliwn erbyn 2018 ac y bydd angen tua £268 miliwn ar gyfer diwygio maes llywodraeth leol (yn ôl amcangyfrifon), mae arweinyddion y cynghorau lleol o'r farn y gallai llawer o'r gwasanaethau cyhoeddus mae pobl Cymru yn eu gwerthfawrogi ddiflannu.

Meddai'r Cyng. Aaron Shotton (Flintshire), Dirprwy Arweinydd a Llefarydd Ariannol WLGA:

“Bydd cyllid cynghorau lleol Cymru yn gostwng o 4.3% (£218 miliwn) y flwyddyn nesaf a chan y bydd llymder yn parhau am amser maith i ddod, rydyn ni'n wynebu sefyllfa lle bydd gwasanaethau lleol hanfodol yn dechrau mynd i'r wal o ganlyniad i brinder arian."

“Datganiad Canghellor San Steffan heddiw yw'r cyntaf ers sawl blwyddyn i fuddsoddi rhagor yn y gwasanaethau cyhoeddus gan gynnwys neilltuo £113 miliwn ychwanegol ar gyfe Cymru. Mae'r arian hwnnw heb ei gorlannu ac, felly, byddai'r cynghorau lleol yn croesawu'r cyfle i drafod gyda Llywodraeth Cymru sut mae'i ddyrannu yn y ffordd fwyaf effeithiol i helpu i leddfu'r pwysau trymion sydd ar gymunedau a gwasanaethau lleol yng Nghymru o ganlyniad i doriadau lawer."

“Boed dai, gofal cymdeithasol, iechyd amgylcheddol a hamdden, mae'r cynghorau lleol yn cynnig amrywiaeth helaeth o wasanaethau ataliol sy'n lleddfu pwysau ar rannau eraill o'r gyfundrefn, gan gynnwys y GIG. Dylid defnyddio’r unrhyw arian ychwanegol sydd ar gael i Gymru i ddiogelu a chynnal y gwasanaethau lleol hanfodol hynny.”

Meddai'r Cyng. Anthony Hunt (Tor-faen), Dirpwy Lefarydd Ariannol WLGA:

“Er ein bod yn deall bod pwysau ariannol ar Lywodraeth Cymru o ganlyniad i doriadau Llywodraeth San Steffan, rhaid inni ofalu na fydd penderfyniadau cyllidebol Cymru yn gorfodi'r cynghorau lleol i ysgwyddo'r rhan fwyaf o faich llymder eto."

“Ers 2009-10, mae cyllidebau rhai gwasanaethau lleol wedi gostwng o 30% a'r gwir yw y byddai'r gwasanaethau hynny'n dechrau cau pe bai'r duedd honno'n parhau. Mae'r arian ychwanegol sydd ar gael i Gymru yn cynnig cyfle pwysig i gynnal gwasanaethau lleol sydd heb eu hariannu'n ddigonol. Trwy gydweithio â Llywodraeth Cymru, hoffen ni helpu i fynd i'r afael â materion hirdymor sy'n wynebu Cymru i gyd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30