Oes dinasyddiaeth ddigidol ar y gorwel

Dydd Llun, 14 Ionawr 2013

Yn sgîl y cyhoeddiad bod bwriad i fuddsoddi bron £40 miliwn mewn gwasanaethau band eang ar gyfer ysgolion, mae’r cynghorau lleol ar flaen o gad o ran dysgu digidol. 

Bydd Grant ‘Dysgu yng Nghymru Ddigidol’ mae Llywodraeth Cymru newydd ei sefydlu yn dodi’r ysgolion wrth wraidd dysgu digidol trwy roi gwasanaethau band eang cyflym o’r radd flaenaf ar gael i’w disgyblion. 

Bydd y grant yn rhoi £27 miliwn yn y lle cyntaf i alluogi cynghorau i wella cysylltiadau eu hysgolion â’r we. Lle bo angen, bydd y grant yn gadael i gynghorau roi £10,000 i ysgolion cynradd ac arbennig a £20,000 i ysgolion uwchradd i wella offer ac isadeiledd TGCh, hefyd. 

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas (Castell-nedd Port-Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg a’r Gweithlu: 

“Mae dysgu digidol yn flaenoriaeth i fyd llywodraeth leol ac mae’n hanfodol bod yr un math o ddulliau ac adnoddau dysgu ar gael i ddisgyblion ledled y wlad. Trwy ofalu bod gwasanaethau band eang diogel o’r radd flaenaf ar gael, byddwn ni’n helpu cynghorau i gynnig addysg ddigidol o’r radd flaenaf i’r disgyblion. 

Mae byd llywodraeth leol yn edrych ymlaen at weinyddu’r grant newydd a fydd yn cyflawni rôl hanfodol yn yr ymdrech i wella trefn addysg Cymru trwy gynnig yr un math o gyfleusterau i bob disgybl a helpu ysgolion a chynghorau i wella deilliannau yn nhrefn ehangach ein haddysg. Dyma’r cam cyntaf ynglŷn â chynnig cyfleusterau i’r disgyblion i gyd a hyrwyddo’r syniad o ddinasyddiaeth ddigidol yn eu plith.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30