Cyflwyno rhaglen 'Gweithio gydag Awtistiaeth' yn ysgolion cynradd Cymru

Dydd Iau, 03 Mawrth 2016

Diben rhaglen ‘Dysgu gydag Awtistiaeth’ yw codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth ymhlith plant ysgolion cynradd Cymru.

Mae’r rhaglen wedi’i llunio ar y cyd â chynghorau Casnewydd, Tor-faen a Chaerffili a bydd yn cynnig i broffesiynolion, rhieni, cynhalwyr a’r rhai a chanddynt awtistiaeth amrywiaeth helaeth o adnoddau gan gynnwys gwefan newydd a chyfleoedd i fanteisio ar hyfforddiant arbenigol.

Cyflwynir y rhaglen yn Ysgol Gynradd Cae-draw, Merthyr Tudful.  Cymerodd disgyblion yr ysgol ran mewn amryw ffilmiau ar gyfer codi ymwybyddiaeth o awtistiaeth.  Llywodraeth Cymru fydd yn ariannu’r rhaglen ac WLGA fydd yn ei chynnal ar y cyd ag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd achlysur cyflwyno’r rhaglen yn dechrau cyfnod ymgynghori Llywodraeth Cymru dros 12 wythnos ynglŷn â fersiwn newydd Cynllun Gweithredu Strategol Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistaidd, hefyd.  Un o nodau’r cynllun ar ei newydd wedd yw sefydlu gwasanaeth gwladol fydd yn rhoi cymorth i bawb a chanddo awtistiaeth drwy gydol ei einioes.

Meddai’r Cynghorydd Huw David (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Ofal Iechyd a Chymdeithasol:

“Mae WLGA yn falch iawn o gynnal y rhaglen hon ac iddi rôl flaengar o ran rhoi gwybodaeth a chynghorion cyfeillgar, syml a dibynadwy am awtistiaeth yng Nghymru.  Fe fydd adnoddau’r rhaglen megis ffilmiau arbenigol a gwefan ar wedd newydd yn helpu i ymgysylltu â staff yr ysgolion cynradd a gofalu y bydd rhagor o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o awtistiaeth yn ein hysgolion cynradd.”

“At hynny, rydyn ni’n croesawu fersiwn diweddaraf cynllun gweithredu strategol Llywodraeth Cymru ar gyfer anhwylderau'r sbectrwm awtistaidd ac yn edrych ymlaen at gydweithio’n agos â’i staff i ychwanegu at lwyddiant y fersiwn blaenorol – y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Gyfunol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30