Cynhadledd hyrwyddo tegwch yng Nghymru

Dydd Mercher, 06 Mawrth 2013

Bu cynrychiolwyr byd llywodraeth leol a’r GIG mewn cynhadledd heddiw i sbarduno newidiadau a hybu cydraddoldeb a thegwch yng Nghymru. 

Dyma’r ail gynhadledd flynyddol mae cyrff iechyd a llywodraeth leol wedi’i chynnal ar y cyd. Cwrddodd cynghorwyr lleol ac arbenigwyr cydraddoldeb o bob cwr o’r wlad i gnoi cil ar y modd y gall arweiniad cyhoeddus rhagweithredol effeithio er gwell ar fywydau pobl a chymunedau. 

Diben y gynhadledd oedd ystyried natur amrywioldeb o ran gwasanaethau cyhoeddus Cymru, a’r hyn y gall pobl ei wneud i lywio newidiadau buddiol. Meddai’r cadeirydd, y Cyng. Ellen ap Gwynn (Ceredigion), Llefarydd WLGA dros Gydraddoldeb a Heneiddio: 

“Mae Cynhadledd ‘Hybu Tegwch’ wedi cynnig cyfle gwych arall i wrando ar amrywiaeth o siaradwyr cryf eu cymhelliant a chlywed hanes ysgogol rhai pobl sydd ar flaen y gad ynglŷn â datblygu cymdeithas decach. 

Mae’r gynhadledd yma’n llawn gwybodaeth, ac rydyn ni’n ei chynnal yn ystod cyfnod ariannol anodd lle mae toriadau llym yn y gwariant gwladol ac effeithiau economaidd-gymdeithasol o ganlyniad i Lywodraeth San Steffan newid trefn y budd-daliadau. Fe fydd hynny i gyd yn amharu’n fawr ar ein cymunedau ac yn effeithio’n anghymesur rai o’u trigolion mwyaf bregus. I hybu materion cydraddoldeb o hyd wrth wynebu talcen caled o’r fath, rhaid ystyried dulliau ymarferol fydd yn effeithio’n ystyrlon ar fywydau pobl Cymru. 

Mae byd llywodraeth leol a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol fel ei gilydd yn ymwneud â chynnig gwasanaethau rheng flaen i gymunedau. Wrth wneud hynny, rhaid cadw’r ddysgl yn wastad rhwng y galw am wasanaethau a’r arian sydd ar gael iddyn nhw. Mewn sefyllfa ymestynnol o’r fath, mae’n hanfodol cofio mai dyletswydd arweinyddion cyhoeddus yw gofalu bod cyfiawnder, tegwch a chyfleodd cyfartal wrth wraidd popeth wnawn ni.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30