Menu

Arfer Da gan y Cyngor - COVID-19

17 Mehefin 2020 10:00:00
Mae Cyngor Sir y Fflint wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint (FLVC) i sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn derbyn y gefnogaeth briodol. Cyn Covid-19, roedd gan (FLVC) fynediad i gyfeiriadur o fudiadau...
17 Mehefin 2020 09:57:00
Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi sefydlu Tîm Cymorth Argyfwng i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth, gan weithio'n agos gyda Gwasanaeth Gwirfoddol Bro Morgannwg , ac Age Connects Caerdydd a’r Fro i gyfeirio pobl i fudiadau a allai helpu. Mae Arwyr y Fro...
17 Mehefin 2020 09:54:00
Mae Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Rhondda Cynon Taf wedi sefydlu saith Canolfan Cydnerthedd Cymunedol yn gyflym, sy’n cynnwys timau ‘rhithiol’ amlddisgyblaethol a sefydliadol o wasanaethau a phartneriaid y Cyngor, a arweinir gan Gydlynydd Cymunedol y...
17 Mehefin 2020 09:51:00
Mae Cyngor Sir Powys, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO), fel partneriaid allweddol Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Powys, wedi sefydlu Tîm Ymateb i Argyfwng Sector Cymunedol (CSERT) i gydlynu a chefnogi ymateb i ...
17 Mehefin 2020 09:49:00
Mae Hwb Cymunedol Sir Benfro yn siop un stop i unrhyw gymorth sydd ei angen yn ystod y pandemig presennol, o help gyda siopa i alwad ffôn cyfeillgar. Mae’n bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Benfro, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro, Bwrdd...
17 Mehefin 2020 09:47:00
Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi rhoi set gadarn o fecanweithiau cefnogaeth ymarferol ar waith i helpu’r rheiny yn y gymuned sydd fwyaf diamddiffyn. Mae hyn wedi bod o gymorth sylweddol gan y dull hyb cymunedol o weithio a weithredwyd i gefnogi tîm...
17 Mehefin 2020 09:44:00
Mae dros 500 o bobl wedi cofrestru fel gwirfoddolwyr i Wasanaeth Diogel ac Iach Cyngor Bwrdeistrefol Sirol Castell-nedd Port Talbot i helpu pobl dderbyn bwyd, casglu meddyginiaeth a chefnogi gyda thasgau dyddiol. Mae’r Cyngor yn cydweithio gyda...
17 Mehefin 2020 09:42:00
Mae Cyngor Sir Ynys Mȏn wedi sefydlu grŵp Cydlynwyr Covid-19 ar y cyd ar draws sefydliadau Statudol a’r trydydd sector. Mae’r grŵp, wedi’i gadeirio gan Arweinydd y Cyngor yn rhan o ymateb yr ynys i’r pandemig. Mae’n cynnwys y Cyngor a’r trydydd...
17 Mehefin 2020 09:40:00
Mae Cyngor Gwynedd wedi adleoli 23 swyddog i greu Tîm Cymorth COVID a sefydlwyd i gysylltu ag, ac ymdrin ag ymholiadau gan breswylwyr sy’n ynysu a/neu’n pryderu am eu hamgylchiadau oherwydd COVID-19; mae’r manylion cyswllt ar gael ar wefan y Cyngor. ...
17 Mehefin 2020 09:30:00
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO) i gydlynu ymateb gwirfoddolwyr i COVID-19. Mae proses glir wedi bod ar waith i unigolion sy’n dymuno gwirfoddoli mewn gwahanol...
17 Mehefin 2020 09:28:00
Mae Cyngor Torfaen wedi lansio Ap Cefnogaeth Gymunedol Torfaen ar 27 Ebrill, 2020 i helpu gyda chofrestriad cyflym a rhwydd gwirfoddolwyr sydd eisiau cynnig eu hamser, a helpu preswylwyr mwyaf diamddiffyn Torfaen i gofrestru ar gyfer cefnogaeth, yn...
17 Mehefin 2020 09:25:00
Mae Tîm Cefnogaeth Gymunedol Cyngor Sir Fynwy yn ‘asesu’r angen’, ac mewn partneriaeth gyda gwirfoddolwyr, maent yn cynnig ystod eang o wasanaethau cefnogi, megis: casglu a danfon siopa a meddyginiaethau, darparu parseli bwyd a phrydau parod i’r...
17 Mehefin 2020 00:00:00
Sefydlwyd cynllun Gyda'n Gilydd dros Gaerdydd, Cyngor Caerdydd ar ddechrau argyfwng COVID-19. Mae 1,200 nawr wedi cofrestru gyda’r cynllun, sydd wedi gweithredu fel gwasanaeth brocer, i gyfuno pobl sy’n dymuno helpu gyda chyfleoedd gwirfoddoli ar...
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30