Cytundeb 15 mlynedd ynghylch bwyd gwastraff

Dydd Mawrth, 01 Mai 2012

Ymrwymodd cynghorau sirol Ceredigion a Phowys heddiw (1af Mai) i gytundeb 15 mlynedd â chwmni Agrivert Cyf. fel y bydd y bwyd gwastraff mae’r ddau gyngor wedi’i gasglu’n cael ei droi’n wrtaith ac ynni adnewyddadwy.

Bydd y bwyd gwastraff yn cael ei drin yn un o ganolfannau treulio anaerobig Agrivert yn Swydd Rydychen. Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r cytundeb am fod i dreulio anaerobig fwy o fanteision amgylcheddol na chompostio. Mae manteision amgylcheddol prosesu bwyd gwastraff mewn cyfleusterau treulio anaerobig yn drech o dipyn nag effaith cludo’r gwastraff i’r cyfleusterau hynny.

Mae’r ddau gyngor wedi bod yn cydweithio ym Mhartneriaeth Trin Gwastraff y Canolbarth i ddyfeisio ateb i broblem bwyd gwastraff, gan bwyso a mesur y dewisiadau dros ddwy flynedd. Cynnig Agrivert oedd orau, hyd yn oed ar ôl ystyried y dewisiadau lleol. Edrychon nhw ar amryw faterion megis costau, gallu technegol, cyflawniad ailgylchu, effaith amgylcheddol a chreu swyddi.

Mae Agrivert yn un o gwmnïau mwyaf blaengar y DG ym maes prosesu bwyd gwastraff, ac fe enillodd Wobr Cynhyrchu Cynaladwy Cymdeithas yr Ailgylchu Organig yn ddiweddar. Meddai Prif Weithredwr Agrivert, Alexander Maddan, “Mae’n dda gyda ni lofnodi’r cytundeb 15 mlynedd yma gyda’r cynghorau. Dros y flwyddyn ddiwethaf, rydyn ni wedi gweithio’n ddyfal iawn i lunio ateb dros y bartneriaeth. Rydyn ni’n falch o’r ffaith mai dyma’r bartneriaeth gyntaf i lofnodi cytundeb ailgylchu bwyd gwastraff a’r gyntaf i gynnig gwasanaethau, hefyd.”

Mae Llywodraeth Cymru wedi ariannu’r prosiect yn llawn hyd yma ac fe glywodd y partneriaid yr wythnos ddiwethaf fod eu cais am gymorth parhaus dros gyfnod y cytundeb wedi llwyddo, hefyd.

Meddai Huw Morgan, Cyfarwyddwr Priffyrdd, Eiddo a Gweithiau Cyngor Sir Ceredigion, “Mae’n dda gyda fi fod cynghorau Ceredigion a Phowys wedi neilltuo lle yn un o ganolfannau treulio anaerobig Agrivert dros y 15 mlynedd nesaf. Yn ogystal â gofalu ein bod yn trin bwyd gwastraff mewn modd cynaladwy, bydd y cytundeb yn rhatach i’r ddau gyngor o’i gymharu â’r sefyllfa ar hyn o bryd.”

Bydd y cytundeb yn galluogi’r partneriaid i ateb gofynion llym Llywodraeth Cymru o ran trin bwyd gwastraff trwy eu helpu i gyflawni’r targed gwladol, sef ailgylchu 70% o’u gwastraff erbyn 2024, ac osgoi claddu sbwriel mewn tomenni.

Nodiadau i olygyddion

Mae partneriaethau eraill yn disgwyl y byddan nhw’n llofnodi cytundebau yn ystod y misoedd nesaf yn rhan o ymateb cynghorau Cymru i dargedau compostio uchelgeisiol Llywodraeth Cymru.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30