Ariannu Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf'

Dydd Llun, 19 Tachwedd 2012

Mae WLGA wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' yn parhau ar wedd newydd, gan ofyn am ragor o sicrwydd i'r cynghorau lleol sydd heb glywed eto a fyddan nhw'n ymwneud â'r rhaglen. 

Gan fod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi manylion y 12 clwstwr cyntaf, mae arian wedi'i neilltuo i bedwar clwstwr yng Nghaerffili, pedwar yng Nghaerdydd, un ym Mro Morgannwg, un yng Ngwynedd a dau yn Sir y Fflint. 

Mae £19 miliwn wedi'u rhoi ar gael hyd yn hyn – tua chwarter o'r hyn mae bwriad i'w fuddsoddi yn Rhaglen 'Cymunedau yn Gyntaf' dros y tair blynedd nesaf. Nod y rhaglen ar ei newydd wedd yw mynd i'r afael â thlodi trwy helpu pobl yn ardaloedd mwyaf difreintiedig y wlad. 

Mae'r rhaglen wedi'i newid yn sgîl ymgynghori'n eang amdani yn 2011, ac mae llawer o gymunedau a phrosiectau heb glywed eto a fyddan nhw'n cael arian yn y dyfodol. 

Meddai'r Cyng. Harry Andrews MBE (Caerffili), Llefarydd WLGA dros Adfywio a Datblygu Economaidd: 

“Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn cefnogi'r modd mae'r rhaglen wedi'i newid am fod ymdrech i ofalu bod y gyllideb yn cael ei defnyddio'n effeithiol i geisio gwella ein cymunedau ni. 

Mae arian y rhaglen o les mawr i rai o'r cymunedau mwyaf difreintiedig. Gan mai dim ond 12 o'r 52 ardal sydd wedi'u pennu hyd yma, rydyn ni'n gobeithio y bydd ardaloedd sy'n dal i aros am gadarnhad yn cael gwybod am eu tynged cyn gynted ag y bo modd. 

Bydd y trefniadau presennol yn dod i ben ddiwedd mis Ionawr 2013 ac, felly, mae'n hanfodol cyhoeddi'r trefniadau ariannu newydd yn ddiymdroi i ofalu y bydd prosiectau a'u staff ar waith cyn gynted ag y bo modd.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30