Effeithiau negyddol 'treth yr ystafelloedd gwely'

Dydd Gwener, 02 Tachwedd 2012

Mynegodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ei phryderon heddiw am y dreth mae Llywodraeth San Steffan yn bwriadu ei chyflwyno ynglŷn ag ystafelloedd gwag. 

Mae bwriad i newid trefn budd-daliadau'r Deyrnas Gyfunol fis Ebrill 2013 fel y bydd tenantiaid o oedran gwaith yn nhai'r cynghorau a'r cymdeithasau tai'n cael llai o fudd-dal os ystyrir bod ystafelloedd gwely sbâr gyda nhw. 

Bydd budd-dal tai yn gostwng o 14% am un ystafell wely wag ac o 25% yn achos dwy neu ragor. Mae amcangyfrif y gallai tenantiaid o oedran gwaith golli hyd at £600 y flwyddyn, ar gyfartaledd, am ystafelloedd gwely heb eu defnyddio. 

Bydd y newid yn effeithio ar ryw 40,000 o denantiaid yng Nghymru ac mae'n bosibl y byddan nhw'n colli incwm gwerth £24 miliwn ledled y wlad dros y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'r disgwyl y bydd y newid hwn yn effeithio ar ryw hanner y rhai sy'n hawlio budd-dal tai ar hyn o bryd. 

Ar ben hynny, fe fydd y rhan fwyaf o'r tenantiaid hynny'n colli peth o fudd-dal treth y cyngor o fis Ebrill 2013, a gallai toriadau mewn budd-daliadau eraill effeithio arnyn nhw hefyd. Mae holl effaith y newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau'n aneglur eto. 

Meddai'r Cyng. David Phillips (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Faterion Budd-daliadau a Threftadaeth: 

“Mae newidiadau Llywodraeth San Steffan yn nhrefn y budd-daliadau'n profi cadernid cynghorau, economïau a chymunedau lleol ac mae amheuon am ein gallu i ymdopi ag effeithiau economaidd y newidiadau hynny. Mae diffyg ariannol yn y cynghorau fel y mae hi, ac mae'r cyllidebau lleol o dan bwysau sylweddol. Yn sgil y dreth yma, bydd yn anos fyth i denantiaid a'u landlord – boed gyngor neu gymdeithas dai – gael dau ben llinyn ynghyd. Mae'n rhoi rhai o'n preswylwyr mwyaf bregus o dan bwysau ariannol trwm heb gynnig – mewn sawl achos – ffordd ymarferol o wella eu hamgylchiadau. 

Mae byd llywodraeth leol Cymru yn ceisio ymaddasu yn ôl y dyletswyddau a'r pwysau ariannol ychwanegol a ddaw yn sgîl newid budd-daliadau – er bod ein gwasanaethau lleol yn wynebu talcen caled yn barod – ac mae gwaith da'n mynd rhagddo i weithio gyda phreswylwyr lleol ynglŷn â'r newidiadau. Mae'r cynghorau'n adolygu rôl a gallu staff materion tai i drin a thrafod effeithiau polisi Llywodraeth San Steffan yn y wlad yma, gan gyflogi rhagor o staff lle bo angen a meithrin cysylltiadau â mudiadau megis undebau credyd lleol. Y nod yw ceisio lleddfu effaith ddrwg treth yr ystafelloedd gwely ar ein tenantiaid a'n cymunedau ni lle bo modd.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30