Cytundeb ar wasanaethau gwella ysgolion

Dydd Llun, 07 Hydref 2013

Mae’r cytundeb y daeth y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau, Huw Lewis AC, a Llefarydd WLGA dros Addysg, y Cynghorydd Ali Thomas, iddo heddiw yn newid mawr yn y modd mae gwasanaethau gwella ysgolion Cymru yn cael eu trefnu a’u cynnal. 

Ar ôl trafod telerau am wythnosau lawer, mae’r Gweinidog wedi derbyn cynnig byd llywodraeth leol i gorlannu arian ar gyfer gwella ysgolion yn ei gyllideb a sefydlu ar y cyd drefn gwella ysgolion. 

Mae arweinyddion o bob plaid wedi cefnogi’r cytundeb a fydd yn hwyluso cysondeb ledled y wlad ac yn arwain at ragor o arian ar gyfer gwella ysgolion. 

Er y bydd y trefniadau newydd yn wir bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r 22 awdurdod lleol, bydd sawl her sylweddol yn sgîl hynny yn ogystal â chyfrifoldeb eglur ar fyd llywodraeth leol am wella deilliannau i ddysgwyr a chodi safonau er eu lles. 

Mae’r cytundeb yn disodli cynnig Adolygiad Hill y dylid talu am wasanaethau gwella ysgolion trwy dynnu arian oddi ar haen uchaf cyllideb byd llywodraeth leol ar gyfer 2014-15. 

Meddai’r Cynghorydd Ali Thomas (Castell-nedd Port Talbot), Llefarydd WLGA dros Addysg: 

“Mae’r cytundeb heddiw yn gam pwysig i addysg yng Nghymru. Mae’r Gweinidog wedi cydnabod bod rhaid cynnig addysg trwy fframwaith democrataidd ac iddo atebolrwydd lleol, ond mae e wedi dweud yn eglur hefyd ei fod am weld gwelliannau’n gyflym a bod rhaid i fyd llywodraeth leol gael y maen i’r wal er mwyn iddo gael parhau yn y rôl yma. Trwy sefydlu trefn wladol ar gyfer gwella ysgolion, bydd pob dysgwr ac ysgol yn y wlad yn cael gwasanaeth cyson o bob cyfungorff addysg. Er bod y Gweinidog yn ymddiried ym myd llywodraeth leol, bydd yn cadw llygad barcud ar y modd rydyn ni’n datblygu ac yn defnyddio’r drefn newydd dros y 12 mis nesaf. Bydd pawb ym myd llywodraeth leol yn gyfrifol am gadw at yr hyn rydyn ni wedi ymrwymo iddo.” 

“Mae’r cytundeb yma’n llwyddiant i drefn addysg Cymru. Mae’n sicrhau’r Gweinidog y bydd digon o arian yn cael ei neilltuo i wasanaethau gwella ysgolion heb y gweinyddu a’r gwaith papur gwastraffus sy’n gysylltiedig â grantiau penodol a thynnu arian oddi ar haen uchaf cyllideb llywodraeth leol. Fe edrychwn ni ymlaen bellach at gydweithio â’r Gweinidog ynglŷn â rhannau eraill o Adolygiad Hill wrth geisio cynyddu ehangder a chyflymder y newid.” 

Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards, Arweinydd Cyngor Gwynedd: 

“Rwy’n cefnogi’r cytundeb yma’n llawn i ofalu y bydd trefniadau ariannu sefydlog ar gyfer gwella ysgolion. Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi dadlau’n gyson mai grant heb ei gorlannu yw’r ffordd orau o ariannu cynghorau lleol, er ein bod yn cydnabod bod angen ariannu rhai mentrau am gyfnod penodol i’w helpu i ennill eu plwyf. Fe fydd y cytundeb yma’n creu’r gallu i gynnal trefn gwella ysgolion y wlad.” 

Meddai’r Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd Cyngor Sir Ddinbych: 

“Mae byd llywodraeth leol yn derbyn bod angen newid gwasanaethau gwella ysgolion, ac rydyn ni wedi ymrwymo i wella deilliannau addysgol. Mae pob cyngor yng Nghymru wedi cadarnhau mai addysg yw ei brif flaenoriaeth a bydd rhaid monitro’r bartneriaeth newydd yma’n ofalus i ofalu bod cyflawniad addysgol yn parhau i wella yn y dyfodol.” 

Meddai’r Cynghorydd Peter Fox, Arweinydd Cyngor Sir Fynwy: 

“A ninnau’n arweinyddion cynghorau lleol, rydyn ni’n croesawu ymrwymiad y Gweinidog i rôl statudol yr awdurdodau lleol ym maes addysg am ein bod wedi dadlau’n gyson bod rhaid seilio addysg ar reolaeth ac atebolrwydd democrataidd lleol. Mae byd llywodraeth leol wedi cydnabod bod angen newid a derbyn Adolygiad Hill yn gynllun cywiro addysg yng Nghymru. Y cytundeb ariannu yma yw’r cam cyntaf yn y broses.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30