Llywodraeth leol yn dechrau trafod y setliad yn dilyn Brexit 

Mae dirprwyaeth o WLGA ym Mrwsel yr wythnos hon i helpu i sicrhau bod llywodraeth leol yn cadw ei llais cryf yng nghyd-drafodaethau’r dyfodol i siapio perthynas Cymru ag Ewrop. Deng wythnos yn unig ar ôl pleidlais y Deyrnas Unedig i ymadael, bydd ... darllen mwy
 
Dydd Llun, 05 Medi 2016 Categorïau: Ewrop Newyddion

Y cynghorau yn dal wedi ymrwymo i adsefydlu ffoaduriaid Syria  

Flwyddyn ar ôl ei lansio, mae CLlLC wedi atgyfnerthu ymrwymiad llywodraeth leol Cymru i raglen adsefydlu ar draws y DU ar gyfer ffoaduriaid agored i niwed Syria. Mae Rhaglen Adsefydlu Pobl Agored i Niwed (VPR) Syria, a lansiwyd ym mis Medi 2015,... darllen mwy
 
Dydd Sadwrn, 03 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Diolch i arweinydd cyngor lleol am wasanaeth hir 

Mae WLGA wedi diolch i’r Cynghorydd Mel Nott am wasanaethu’r cyhoedd ers llawer o flynyddoedd yn sgîl ei benderfyniad i ildio awenau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr cyn bo hir. Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: “Gan... darllen mwy
 
Dydd Iau, 01 Medi 2016 Categorïau: Newyddion

Llongyfarch disgyblion am eu canlyniadau yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru 

Mae WLGA wedi llongyfarch disgyblion TGAU a Bagloriaeth Cymru am yr hyn maen nhw wedi’i gyflawni yn ystod blwyddyn addawol a sefydlog o ran canlyniadau. Mae canran y rhai enillodd raddau A*-C (66.6%) yr un faint â’r ddwy flynedd flaenorol ac... darllen mwy
 
Dydd Iau, 25 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Adroddiad am gadernid ariannol y cynghorau lleol 

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am waith y cynghorau lleol i gryfhau eu cadernid ariannol yn ystod cyfnodau anodd. Mae’r adroddiad, ‘Cadernid ariannol awdurdodau lleol Cymru’, yn dweud y bydd llai a llai o arian ar gael... darllen mwy
 
Dydd Iau, 18 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Cynnig 'bwyd a hwyl' i blant yng Nghymru 

Mae WLGA yn cydweithio â chynghorau lleol a byrddau iechyd i gynnig prydau o fwyd a gweithgareddau difyr yn rhad ac am ddim yn ystod gwyliau’r haf. Diben y rhaglen yw mynd i’r afael â materion megis ansicrwydd o ran bwyd, colli gwersi ac allgau... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 16 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

WLGA datganiad ar bryderon pot-twll 

Mae WLGA wedi ymateb i bryderon am gost llenwi tyllau yn y ffyrdd trwy ddweud bod angen buddsoddi’n fwy cynaladwy yn rhwydwaith ffyrdd Cymru. Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA): “Mae’r ystadegau dros y blynyddoedd ... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 10 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Cynaladwy dros y tymor hir – amlinellu dull byd llywodraeth leol ar ôl adroddiad am fewnfudo 

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad sy’n awgrymu bod angen gwneud rhagor er lles ffoaduriaid o Syria trwy amlinellu’r dull cynaladwy y bydd cynghorau lleol Cymru yn ei ddefnyddio dros y tymor hir. Gan ymateb i adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 03 Awst 2016 Categorïau: Newyddion

Ymateb i bryderon am ddyledion treth y cynghorau 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi ymateb i’r amryw bryderon am ôl-ddyledion treth y cynghorau, gan amlinellu’r dull effeithlon iawn ond tringar sydd ar waith ledled y wlad. Ynglŷn â phryderon am faint o dreth sydd heb ei thalu,... darllen mwy
 
Dydd Mercher, 27 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion

Cydweithio â sipsiwn a phobl grwydrol eraill i bennu angen safleoedd 

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi sicrhau sipsiwn a phobl grwydrol eraill y bydd cynghorau lleol yn parhau i gydweithio’n agos â nhw i bennu a fydd angen safleoedd newydd. Gan ymateb i bryderon am angen safleoedd newydd, meddai... darllen mwy
 
Dydd Mawrth, 26 Gorffennaf 2016 Categorïau: Newyddion
  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30