WLGA o blaid datganiad am hawliau pobl hŷn

Dydd Mercher, 12 Rhagfyr 2012

Mae WLGA wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru yn ddiweddar y gallai fod datganiad ffurfiol i ddiogelu hawliau pobl hŷn. 

Er na fyddai statws statudol i ddatganiad am hawliau pobl hŷn Cymru, y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Gyfunol fyddai, a byddai’n gam pwysig at wella gallu Cymru i fynd i’r afael â’r cyfleoedd a’r anawsterau sylweddol a ddaw mewn poblogaeth mae mwy a mwy o bobl hŷn ynddi. 

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn achlysur llwyddiannus gynhaliodd y Prif Weinidog yng Nghaerdydd i ganu’n iach i Flwyddyn ‘Heneiddio’n Weithgar’ Ewrop. 

Meddai’r Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Ceredigion), Llefarydd WLGA dros Gydraddoldeb a Heneiddio: 

“Diben Blwyddyn ‘Heneiddio’n Weithgar’ Ewrop oedd newid tybiaethau am heneiddio. Ased yw’r genhedlaeth hŷn, nid baich, a rhaid inni gydnabod y medrau, yr arbenigedd a’r egni y gall pobl hŷn eu cynnig i’r gymdeithas. 

Ar ben hynny, rhaid gofalu bod Cymru mewn sefyllfa i ymdopi â newidiadau yn natur y boblogaeth. Gan fod mwy a mwy o bobl hŷn yn ein cymdeithas, mae’n hanfodol inni gynnig cymorth a gwasanaethau priodol i bobl hŷn i’w galluogi i fyw’n annibynnol ac yn fodlon. Ynghyd â llai o wariant cyhoeddus a newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau, fe fydd y gofyn i ddiwallu anghenion poblogaeth sy’n prysur heneiddio yn un o orchwylion ymestynnol y gwasanaethau cyhoeddus. Y cyntaf o’i fath yn y Deyrnas Gyfunol fyddai datganiad ffurfiol am hawliau pobl hŷn Cymru, a byddai’n gam pwysig at roi fframwaith i’r amrywiaeth helaeth o gyrff sy’n ymwneud â llunio gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol. 

Mae cynghorau lleol Cymru yn cynnal amrywiaeth helaeth o gynlluniau yn barod, ac mae hyrwyddwyr a chydlynwyr materion pobl hŷn yn cyflawni rôl hanfodol ym mhob bro. Trwy Raglen ‘Heneiddio’n Dda’, mae byd llywodraeth leol Cymru wedi ymrwymo i gydweithio ag amrywiaeth helaeth o bartneriaid i ddatblygu a chynnig gwasanaethau cyhoeddus cynaladwy sy’n gofalu y bydd modd i bobl o bob cenhedlaeth barhau i heneiddio’n dda.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30