Datganiad WLGA - Y Cyng. Bob Wellington CBE

Dydd Mawrth, 29 Tachwedd 2016

Mae'r Cyng. Bob Wellington CBE wedi cyhoeddi y bydd yn ymddeol fel arweinydd Cyngor Torfaen ar ddiwedd 2016 a bydd hefyd yn gorffen fel arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae’r Cyng. Wellington wedi cyhoeddi y bydd yn ildio awenau Arweinydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) ar ôl bod yn y swydd ers mis Mehefin 2012. Cyn hynny, bu’n llefarydd i WLGA mewn meysydd megis datblygu’r economi, cludiant ac adfywio.

Diolchodd Dirprwy Arweinydd WLGA, y Cyng. Ali Thomas OBE (Castell-nedd Port Talbot), iddo am fod yn arweinydd ac yn gyfaill dros y blynyddoedd:

“Mae e wedi bod yn gyfaill ffyddlon imi dros gyfnod maith ac rwyf i wedi mwynhau ei gwmni yn fawr. Mae’n ddyn i’w edmygu am ei waith dyfal ym maes llywodraeth leol dros y blynyddoedd ac, ar ran fy nheulu, hoffwn i ddiolch iddo am ei garedigrwydd. Drwy gydol ei yrfa hir, mae Bob wedi amlygu ymroddiad eithriadol i’r gwasanaethau cyhoeddus. Fe enillodd y CBE yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines fis Mehefin 2014 am ei wasanaethau i feysydd llywodraeth leol, treftadaeth a chymunedau yn Nhor-faen a Chymru. Mae wedi bod yn gefn i bawb ym maes llywodraeth leol ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad yn aelod etholedig trwy gynrychioli ei fro yn Nhor-faen. Bydd ei gyd-gynghorwyr a’i gyfeillion ledled Cymru yn gweld ei eisiau ac rydyn ni’n dymuno’n dda iddo ar gyfer ei ymddeoliad.”

Meddai Dirprwy Arweinydd WLGA, y Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint):

“Mae Bob wedi cyfuno ei rôl yn WLGA ag ymroddiad cryf i gymoedd dwyreiniol Gwent. Mae wedi arwain Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen ers 2004 gan ddadlau’n gryf o blaid adfywio gwreiddiau diwydiannol a chymdeithasol bröydd glofaol y deheubarth. Mae’i rôl yn Ymgyrchoedd y Cymunedau Glofaol wedi bod yn rhan flaengar o’i waith yn gynghorydd dros y 30 mlynedd diwethaf. Braidd yn ddiweddar, mae wedi cyflawni rôl allweddol ynglŷn â sefydlu Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gan anelu eto at ddenu rhagor o fuddsoddwyr i gymoedd y deheubarth.”

Meddai Arweinydd Cylch Plaid Cymru WLGA, y Cyng. Dyfed Edwards (Gwynedd):

“Rwy’n cydnabod bod Bob wedi ceisio cydweithio bob amser â chylchoedd gwleidyddol eraill WLGA. Mae wedi cadw at yr egwyddor honno wrth gydweithio â Llywodraeth Cymru ynglŷn â materion datganoledig yn ogystal â dadlau dros fuddiannau’r cynghorau lleol o ran newid strwythurau a rhoi gwasanaethau.”

Wrth ddymuno’n dda i’r Cyng. Wellington, meddai Arweinydd Cylch Annibynnol WLGA, y Cyng. Hugh Evans OBE (Sir Ddinbych):

“Mae Bob wedi arwain WLGA trwy un o’r cyfnodau anhawsaf yn hanes llywodraeth leol Cymru, yn arbennig ynglŷn â llymder a’r drafodaeth barhaus am ddiwygio’r maes hwn. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae wedi ymgyrchu’n ddyfal dros atebolrwydd lleol a’r syniad y dylai cynghorau ysgwyddo rhagor o gyfrifoldebau.”

Meddai Arweinydd Cylch Ceidwadol WLGA, y Cyng. Peter Fox (Sir Fynwy):

“Fe ges i’r fraint o gydweithio â Bob ynglŷn â materion lleol a gwladol dros y degawd diwethaf. Er gwaethaf ein gwahaniaethau gwleidyddol, mae Bob wedi bod yn fodlon ymgysylltu â phawb bob amser gan amlygu agwedd ymarferol wrth hyrwyddo llywodraeth leol. Yng Ngwent, mae wedi e sbarduno cydweithio ymhlith gwasanaethau cyhoeddus, ac mae hynny’n dipyn o gamp.”


Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30