CLILC

 

Ymateb WLGA i’r cyhoeddiad am Raglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’

  • RSS
Dydd Iau, 16 Chwefror 2017 Categorïau: Datblygu economaidd, cynllunio, trafnidiaeth ac adfywio Newyddion
Dydd Iau, 16 Chwefror 2017

Yn amodol ar sicrhad am swyddi staff Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’, cefnogodd WLGA benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu’r rhaglen pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru hynny fis Hydref 2016.

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA: “Mae enghreifftiau rhagorol o gynorthwyo cymunedau trwy’r rhaglen ac mae ganddi weithwyr profiadol iawn ledled y wlad. Mae’n bwysig dysgu trwy’r profiad a pharhau i fanteisio ar fedrau ac arbenigedd y gweithwyr hynny lle bo modd. Bellach, rhaid gofalu y bydd yr amryw gymunedau sydd wedi elwa trwy’r rhaglen yn parhau i dderbyn cymorth perthnasol fel y bydd cyfleoedd cyffrous newydd ynglŷn â datblygu economi pob rhanbarth o fewn cyrraedd iddyn nhw er lles pawb.”

Mae’n bwysig cydnabod bod llawer o lwyddiant wedi deillio o’r rhaglen. Wedi dweud hynny, mae’n synhwyrol adolygu rhaglenni mawr bob hyn a hyn i ofalu eu bod yn addas i’w dibenion o hyd. Bu newidiadau sylweddol dros y 15 mlynedd ers sefydlu’r rhaglen, nid lleiaf y cydweithio ar gyfer datblygu ac adfywio pob un o ranbarthau’r wlad. Mae’r mentrau datblygu rhanbarthol hynny’n rhai cynhwysfawr a strategol sy’n ymwneud â diwallu anghenion, creu cyfleoedd a meithrin cysylltiadau fel y bydd galw am weithwyr a nifer y rhai sydd ar gael yn cyd-fynd.

Bydd angen helpu trigolion y cymunedau mwyaf difreintiedig o hyd ynglŷn â meithrin medrau sylfaenol a datrys problemau iechyd a gofal. Mae cyhoeddiad Ysgrifennydd y Cabinet yn awgrymu y gallai peth o’r cymorth sy’n dod trwy’r rhaglen ar hyn o bryd barhau, a rhaid penderfynu ar hynny ym mhob ardal ar ôl ymgynghori â’r trigolion. Bydd cyfleoedd i gynnig cymorth ynghyd â mentrau eraill megis Rhaglen ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ a Rhaglen ‘Dechrau’n Deg’, ac rydyn ni’n croesawu hynny. Mae rhywfaint o gydnabyddiaeth bellach y bydd gwella’n digwydd yn raddol dros genedlaethau, yn hytrach na’r tymor byr. Rhaid croesawu’r sylw ar blant a’r ymdrech i osgoi profiadau anfanteisiol yn ystod plentyndod fel y bydd y dechrau a’r datblygu gorau ar gael i’r genhedlaeth nesaf.

DIWEDD

http://www.wlga.cymru/wlga-response-to-communities-first-announcement