Ymateb WLGA i’r cyhoeddiad am Raglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’

Dydd Iau, 16 Chwefror 2017

Yn amodol ar sicrhad am swyddi staff Rhaglen ‘Cymunedau’n Gyntaf’, cefnogodd WLGA benderfyniad Ysgrifennydd y Cabinet i adolygu’r rhaglen pan gyhoeddodd Llywodraeth Cymru hynny fis Hydref 2016.

Meddai’r Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA: “Mae enghreifftiau rhagorol o gynorthwyo cymunedau trwy’r rhaglen ac mae ganddi weithwyr profiadol iawn ledled y wlad. Mae’n bwysig dysgu trwy’r profiad a pharhau i fanteisio ar fedrau ac arbenigedd y gweithwyr hynny lle bo modd. Bellach, rhaid gofalu y bydd yr amryw gymunedau sydd wedi elwa trwy’r rhaglen yn parhau i dderbyn cymorth perthnasol fel y bydd cyfleoedd cyffrous newydd ynglŷn â datblygu economi pob rhanbarth o fewn cyrraedd iddyn nhw er lles pawb.”

Mae’n bwysig cydnabod bod llawer o lwyddiant wedi deillio o’r rhaglen. Wedi dweud hynny, mae’n synhwyrol adolygu rhaglenni mawr bob hyn a hyn i ofalu eu bod yn addas i’w dibenion o hyd. Bu newidiadau sylweddol dros y 15 mlynedd ers sefydlu’r rhaglen, nid lleiaf y cydweithio ar gyfer datblygu ac adfywio pob un o ranbarthau’r wlad. Mae’r mentrau datblygu rhanbarthol hynny’n rhai cynhwysfawr a strategol sy’n ymwneud â diwallu anghenion, creu cyfleoedd a meithrin cysylltiadau fel y bydd galw am weithwyr a nifer y rhai sydd ar gael yn cyd-fynd.

Bydd angen helpu trigolion y cymunedau mwyaf difreintiedig o hyd ynglŷn â meithrin medrau sylfaenol a datrys problemau iechyd a gofal. Mae cyhoeddiad Ysgrifennydd y Cabinet yn awgrymu y gallai peth o’r cymorth sy’n dod trwy’r rhaglen ar hyn o bryd barhau, a rhaid penderfynu ar hynny ym mhob ardal ar ôl ymgynghori â’r trigolion. Bydd cyfleoedd i gynnig cymorth ynghyd â mentrau eraill megis Rhaglen ‘Teuluoedd yn Gyntaf’ a Rhaglen ‘Dechrau’n Deg’, ac rydyn ni’n croesawu hynny. Mae rhywfaint o gydnabyddiaeth bellach y bydd gwella’n digwydd yn raddol dros genedlaethau, yn hytrach na’r tymor byr. Rhaid croesawu’r sylw ar blant a’r ymdrech i osgoi profiadau anfanteisiol yn ystod plentyndod fel y bydd y dechrau a’r datblygu gorau ar gael i’r genhedlaeth nesaf.

DIWEDD

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni

Ffôn : 07553 655939
E-bost : enquiries@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30