Ymateb WLGA i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru am ailgylchu

Dydd Mercher, 15 Chwefror 2012

Meddai llefarydd ar ran WLGA: 


“Mae WLGA yn croesawu heddiw adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cydnabod gwaith yr awdurdodau lleol ynglŷn â chyflawni targedau ailgylchu. Mae canrannau’r ailgylchu’n cynyddu o hyd yng Nghymru ac ailgylchon ni fwy nag unrhyw wlad arall yn y DG dros gyfnod trimisol yn ddiweddar. Mae WLGA yn cydnabod rôl allweddol pobl Cymru yn hynny o beth a dyma eu hannog nhw i barhau i ddefnyddio cyfleusterau’r awdurdodau lleol fel y bydd modd ailgylchu rhagor fyth dros y blynyddoedd sydd i ddod. 


Mae’r adroddiad heddiw yn tynnu sylw at bwysigrwydd annog pobl i arbed gwastraff yn ogystal â’i ailgylchu. Mae trefi Cymru yn gwastraffu llai. Bu 388,000 o dunelli o wastraff rhwng mis Gorffennaf a mis Medi 2011, 5% yn llai na’r gwastraff dros yr un cyfnod yn 2010. Mae hynny’n awgrymu y bydd llai o wastraff o ganlyniad i hybu manteision ailgylchu ac annog pobl i ailgylchu rhagor. Bydd yr awdurdodau lleol yn parhau i hybu pwysigrwydd arbed gwastraff yn ogystal â’i ailgylchu. 


Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud ei bod yn hollbwysig dod o hyd i ffyrdd effeithiol o ddarbwyllo pobl i ailgylchu. Bydd yn hanfodol newid agweddau pobl at ailgylchu fel y bydd modd i’r awdurdodau lleol gyflawni’r targedau mae Llywodraeth Cymru wedi’u pennu ynglŷn â gwastraff. Gan fod Cymru yn ailgylchu mwy na gwledydd eraill y DG ar hyn o bryd, mae lle i ddweud bod yr awdurdodau’n gweithio’n dda. Maen nhw’n rhannu arferion da drwy’r amser o ran rheoli gwastraff, a byddan nhw’n parhau i gydweithio â Llywodraeth Cymru i ddyfeisio ffyrdd arloesol o annog pobl i ailgylchu i gyflawni’r targed ar gyfer 2012-13, sef 52% o’n gwastraff ni i gyd.”

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30