Ymateb WLGA i adroddiad am 'gyfoethogion'

Dydd Mawrth, 05 Awst 2014

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr sy’n dangos bod cynghorau lleol Cymru yn parhau i bennu cyflogau rhesymol ar gyfer swyddogion uchelradd.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae cynghorau lleol Cymru yn bwyllog ynglŷn â phennu cyflogau uwch swyddogion ac maen nhw heb gynyddu cyflogau bob blwyddyn ers y cynnydd cyffredinol diwethaf y cytunwyd arno yn 2008. Mae rhai uwch swyddogion wedi cytuno i dderbyn llai o arian er mwyn helpu i ymdopi â diffyg y cyngor, hefyd. Er enghraifft, yng Nghaerdydd (yr unig awdurdod lleol yng Nghymru ymhlith yr 20 sy’n cynnig y cyflogau mwyaf ledled y Deyrnas Gyfunol), mae cyflog y prif weithredwr newydd wedi’i ostwng o £14,000 at £170,000 yn 2013. Mae’r cyflog hwnnw ar gyfer swydd sy’n ymwneud â rheoli un o gyrff mwyaf sector cyhoeddus Cymru a rhoi gwasanaethau i dros 324,000 o drigolion yn ogystal â miloedd ychwanegol sy’n dod i’r brifddinas i weithio ynddi neu ymweld â hi.”

“Mae’r cyflogau sydd wedi’u nodi yn adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr yn gysylltiedig â swyddi uchaf byd llywodraeth leol Cymru ac maen nhw’n rhesymol iawn o’u cymharu â byd llywodraeth leol Lloegr, prifysgolion, y GIG, y BBC a Llywodraeth Cymru. Er enghraifft, £199 miliwn yw cyllideb Prifysgol Aberystwyth a £252,000 yw cyflog yr is ganghellor yno. Ar y llaw arall, £139 miliwn yw cyllideb Cyngor Sir Ceredigion ac arno gyfrifoldebau ehangach o lawer am yr ardal i gyd a thros 500 o wasanaethau, a £108 yw cyflog ei brif weithredwr.”

“Mae gwaith byd llywodraeth leol wedi cymhlethu o dipyn dros y degawd diwethaf. Ar ben hynny, mae nifer y cyfarwyddwyr wedi gostwng at bedwar neu bump bellach, o’i gymharu â rhyw 10 o’r blaen, yn sgil yr ailstrwythuro lled barhaus wrth i adrannau gael eu cyfuno i arbed costau a gwella effeithlonrwydd. Mae’n amlwg bod lefel ac ehangder y swyddi uwch sy’n weddill wedi cynyddu o ganlyniad am eu bod yn gyfrifol am reoli’n uniongyrchol wariant o £5.3 biliwn ar ran byd llywodraeth leol Cymru.”

“Diau y bydd rhagor o newidiadau yn sgîl effaith barhaus y toriadau a’r llymder. Mae’n bosibl y bydd nifer y cynghorau’n gostwng hefyd yn ôl argymhellion Adroddiad Williams sydd o blaid adlunio map y wlad fel y bydd rhwng 10 a 12 awdurdod lleol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30