Ymateb WLGA i restr ddiweddaraf Cynghrair y Trethdalwyr am gyflogau uwch swyddogion llywodraeth leol

Dydd Mercher, 25 Ebrill 2012

Meddai Steve Thomas CBE:

“Dyma enghraifft arall o ystadegau bras a gor-syml Cynghrair y Trethdalwyr. Mae’r cynghorau’n gyfrifol am wario rhan helaeth o gyllideb Llywodraeth Cymru. Maen nhw’n cynnal gwasanaethau cyhoeddus hanfodol megis addysg, gofal cymdeithasol ac iechyd yr amgylchedd. Mae prif weithredwyr a staff y cynghorau’n rheoli cwmnïau mawr ac yn gyfrifol am gyllidebau gwerth miliynau sy’n gallu effeithio’n fawr ar fywydau pobl.

Mae’r cynghorau’n gweithredu’n ddoeth wrth bennu cyflogau eu huwch swyddogion, heb godi’r cyflogau hynny ers y cynnydd a ddeilliodd o drafodaethau cenedlaethol yn 2008. At hynny, mewn mwy nag un achos, mae uwch swyddogion wedi cytuno i gael llai o arian i helpu eu cynghorau nhw i ymdopi â diffyg ariannol.

Mae’r cyflogau sydd wedi’u nodi yn adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr yn gwbl briodol i’r cyfrifoldebau sy’n ymwneud â’r rhan fwyaf o swyddi uchelradd byd llywodraeth leol. Dros y degawd diwethaf, mae gwaith llywodraeth leol wedi mynd yn fwy cymhleth o lawer. Ynghyd ag ad-drefnu parhaus, mae hynny wedi arwain at dimau uwch reolwyr ac iddyn nhw dri neu bedwar cyfarwyddwr yn hytrach na 10 gynt, lle mae adrannau wedi’u cyfuno i arbed costau a gwella effeithlonrwydd. O ganlyniad, mae lefel ac ehangder cyfrifoldebau’r rhai sydd ar ôl wedi cynyddu o dipyn. Maen nhw’n gyfrifol am drin a thrafod risgiau enfawr.

Mae’n hanfodol cynnig cyflog cystadleuol er mwyn denu ymgeiswyr o’r radd flaenaf i rolau cyhoeddus ymestynnol a hollbwysig a pharhau i wella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.”

DIWEDD 

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30