Ymateb WLGA i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr

Dydd Gwener, 13 Ebrill 2012

Gan ymateb i adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr am bensiynau byd llywodraeth leol, meddai Steve Thomas CBE:

“Mae'r adroddiad yn cyfleu darlun sydd wedi'i seilio ar ffordd ddiffygiol o bwyso a mesur hyfywedd cynllun pensiynau, heb adlewyrchu'r modd mae Cynllun Pensiynau Llywodraeth Leol wedi'i newid yn barod i'w helpu i barhau dros y tymor hir.

Fe aeth y diffyg yn llai y llynedd, ac mae hynny'n dangos pa mor effeithiol yw'r camau sydd wedi'u cymryd. Mae rhagor o gamau ar y gweill ac mae disgwyl y bydd strwythur newydd i'r cynllun erbyn mis Ebrill 2014.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

  • Mae Cynllun Pensiynau Llywodraeth Leol yn cael ei ariannu trwy gyfraniadau'r gweithwyr a'r cynghorau ac incwm sy'n deillio o fuddsoddiadau. 
  • Mae'r aelodau'n cyfrannu rhwng 5.5% a 7.5% o'u cyflogau yn ôl faint maen nhw'n ei ennill. 
  • Fis Mawrth 2011, roedd gan gynlluniau Cymru a Lloegr asedion gwerth dros £152 biliwn. Felly, mae dros 75% o'r pensiynau wedi'u hariannu yn barod. 
  • Yn 2008, dechreuon ni bennu pensiynau yn ôl Mynegai'r Prisiau i Ddefnyddwyr, sy'n is na Mynegai'r Prisiau Manwerthu fel arfer. At hynny, gofynnon ni i'r staff gyfrannu rhagor. Mae'r ddau gam yn helpu i fynd i'r afael â'r diffyg. 
  • Ar y cyfan, mae cyfraniad byd llywodraeth leol at bensiynau ei weithwyr bob blwyddyn yn llai na 5% o'i gyllid i gyd. Mae'r gweithwyr eu hunain ac amryw fuddsoddiadau'n cyfrannu £5.5 biliwn y flwyddyn at y pensiynau. 
  • £4,235 y flwyddyn yw pensiwn y rhai sydd wedi'u ymddeol, ar gyfartaledd.
Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30