Ymateb WLGA i adroddiad am gynllunio at raid

Dydd Llun, 01 Gorffennaf 2013

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad y Cynulliad am safon gwasanaethau cynllunio at raid yng Nghymru. 

Mae’r adroddiad gan Bwyllgor y Cyfrifon Cyhoeddus, ‘Argyfyngau Sifil yng Nghymru’, yn dweud bod lle i wella’r cynllunio at raid ar bob lefel, gan gyflwyno 14 argymhelliad i’r perwyl hwnnw. 

Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: 

“Er y bydden ni’n codi amheuon am ddibyniaeth y pwyllgor ar adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru oedd wedi defnyddio gwybodaeth anghyfoes a methu â chyfleu darlun cywir o’r sefyllfa bresennol, rhaid croesawu cydnabyddiaeth y pwyllgor o rôl hanfodol byd llywodraeth leol ynglŷn ag ymateb i argyfyngau sifil. 

Rydyn ni wedi gwella gweithdrefnau cynllunio at raid yn fawr dros y blynyddoedd diwethaf hyn ac mae llawer o wersi wedi’u dysgu, nid dim ond yn sgîl digwyddiadau ymestynnol a thrychinebus megis damwain Glofa’r Gleision a’r llifogydd yn Llanelwy, ond trwy brofiad o gynnal achlysuron o bwys megis Taith y Ffagl Olympaidd a llawer o weithgareddau rhyngwladol eraill ym myd y chwaraeon, hefyd. Mae profiad o’r fath wedi’n helpu i ddatblygu trefn amlasiantaethol gadarn sydd wedi’i seilio ar gynlluniau, gweithdrefnau a gorchmynion gweithredol eglur ar gyfer lleddfu effeithiau gwaethaf unrhyw argyfwng sifil. 

Gan fod mwy a mwy o rybuddion am dywydd garw mae disgwyl y bydd yn effeithio ar Gymru yn y dyfodol, mae gwir angen i’r asiantaethau gydweithio’n agos bellach. Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi gwneud llawer yn barod ynglŷn â meithrin cadernid rhanbarthol ar gyfer cynllunio at raid a chydlynu ymdrechion ar y cyd â gwasanaethau brys y wlad.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30