Ymateb WLGA i adroddiad 'Lle i'w Alw'n Gartref?'

Dydd Llun, 10 Tachwedd 2014

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad am ansawdd bywydau a gofal pobl hÅ·n sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru trwy groesawu’r canfyddiadau er bod peth cynnwys yn feirniadol.

Mae adroddiad Comisiynydd Pobl HÅ·n Cymru yn nodi rhai enghreifftiau o ofal cyfunol ac unigol rhagorol ond mae’n dweud bod safon gwasanaethau cartrefi gofal yn amrywio ledled y wlad ac nad yw rhai preswylwyr yn cael gofal yn ôl y lefel maen nhw’n ei haeddu.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n rheoleiddio amryw gartrefi gwladol a phreifat y wlad ac mae’n eglur bod y drefn honno’n arwain at safonau anghyson ac amrywiol a bod rhaid ei hadolygu.

I hwyluso’r newidiadau sydd wedi’u crybwyll yn yr adroddiad, rhaid i’r partneriaid gydweithio, a bydd rôl flaengar i faes llywodraeth leol i’r perwyl hwnnw.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae ansawdd bywydau a gofal pobl hÅ·n sy’n byw yn ein cartrefi gofal yn flaenoriaeth i bob un o’r cynghorau lleol. Er bod rhai arferion da wedi’u nodi yn yr adroddiad, mae peth beirniadaeth hefyd. Gorchwyl byd llywodraeth leol a sector gofal ehangach Cymru bellach yw derbyn yr holl argymhellion a gofalu bod pob cartref yn lle grymusol, hyblyg a chroesawgar.”

“Bu nifer o newidiadau yn y gyfraith dros y flwyddyn ddiwethaf i drawsffurfio’r modd rydyn ni’n cynnal gofal cymdeithasol yng Nghymru. Rydyn ni’n gobeithio y bydd y newidiadau hynny’n helpu i ofalu y bydd ein gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gweddu i anghenion unigol trwy alluogi pobl i ddylanwadu ar y gofal maen nhw’n ei dderbyn. Bydd y newidiadau’n effeithio’n uniongyrchol ar ansawdd bywydau a gofal pobl hÅ·n sy’n byw mewn cartrefi gofal.”

“Er bod y cynghorau lleol wedi ymroi i wella eu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn barhaus, rhaid cydnabod eu bod yn ceisio gwneud hynny mewn sefyllfa ariannol anodd er bod y galw a’r disgwyl yn cynyddu. Mae gwasanaethau gofal hanfodol y cynghorau lleol o dan fwy o bwysau nag erioed ond mae’r cynghorau’n gwneud eu gorau glas i gynnal a gwella’r gwasanaethau yn ystod cyfnod economaidd anhawsaf eu hanes.”

“Rydyn ni am gydweithio’n agos â Chomisiynydd y Bobl HÅ·n, a phartneriaid eraill yng Nghymru, i roi argymhellion yr adroddiad ar waith a gwella ansawdd yr hyn sydd ar gael yng nghartrefi gofal y wlad.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30