Cydnabyddiaeth i Arweinydd WLGA yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines

Dydd Llun, 16 Mehefin 2014

Mae Arweinydd WLGA, y Cynghorydd Bob Wellington, wedi’i gydnabod ymhlith amryw enwogion y chwaraeon, byd adloniant a’r gwasanaethau cyhoeddus trwy ei ddyrchafu’n Gadlywydd o Ymerodraeth Prydain yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines. 

Mae’r Cynghorydd Wellington yn cynrychioli ward yn Nhor-faen ers 33 blynedd ac yn arwain y cyngor ers degawd. 

Ei brif lwyddiannau yw ei ran flaengar ynglŷn ag adfywio Blaenafon – gan gynnwys ennill statws Safle Treftadaeth UNESCO – a helpu i ddatblygu fferm gymunedol yng Nghwmbrân. 

O ran y dyfodol, mae’r Cynghorydd Wellington yn aelod o gylch ymgynghorol arbenigol sy’n llunio cyfres newydd rhaglenni Undeb Ewrop ar gyfer Cymru. 

Meddai’r Cyng. Ali Thomas OBE (Castell-nedd Port Talbot), Dirprwy Arweinydd WLGA: 

“O safbwynt proffesiynol a phersonol fel ei gilydd, rwy’n llongyfarch Bob am ennill clod mae’n ei haeddu’n llawn. Ac yntau’n gynghorydd ers 33 blynedd ac yn arwain Cyngor Bwrdeistref Sirol Tor-faen ers 10 mlynedd, mae e wedi wynebu heriau sylweddol wrth geisio gwella sefyllfa’r cymunedau mae e’n eu cynrychioli.” 

“Wrth arwain WLGA, mae Bob wedi gweithio’n ddyfal yn ystod cyfnod ac ynddo bwysau trymion ar gynghorau lleol a gwasanaethau cyhoeddus. Mae’i egni, ei ymroddiad ac, yn wir, ei lwyddiannau ar ran y cynghorau lleol wedi ennill parch o bob cwr o faes llywodraeth leol yng Nghymru a’r sector cyhoeddus ehangach.” 

“Dyma anrhydedd mae’n ei haeddu’n llawn. Mae byd llywodraeth leol ar fin dechrau’r cyfnod ariannol anhawsaf erioed, ac rwy’n siwr y bydd Bob yn parhau i geisio ei orau glas i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus lleol gymaint ag y bo modd er lles cymunedau Cymru.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30