Pryderon Cylch Annibynnol WLGA am adroddiad Comisiwn Williams

Dydd Llun, 04 Awst 2014

Mae cynghorwyr annibynnol Cymru yn pryderu’n fawr am y modd y gallai’r sylw ar ad-drefnu ffiniau llywodraeth leol effeithio ar drigolion y wlad, ac rydyn ni’n annog pawb i droedio’n ofalus. Er ein bod yn derbyn y gallai fod o les i’r trigolion pe bai rhai awdurdodau lleol bychain yn cyfuno o’u gwirfodd, gallai’r bwriad i gwtogi ar nifer yr awdurdodau lleol trwy gyfuno llawer ohonyn nhw wanhau democratiaeth ac atebolrwydd lleol ac effeithio’n sylweddol ar wasanaethau lleol. Mae pryderon mawr am ddiffyg eglurhad o ran gwella gwasanaethau a’r arbedion sydd wedi’u darogan. Mae llawer o ystadegau wedi’u dyfynnu ynglÅ·n â chost yr ad-drefnu a’r arbedion allai ddeillio ohono. Yn ystod y llymder sydd ohoni, pwy fydd yn talu am yr ad-drefnu? Ar ben hynny, mae’n amlwg na fydd yr ad-drefnu sydd ar y gweill yn digwydd cyn o leiaf 2020. Mae angen rhywbeth i ddatrys y problemau sydd gyda ni ar hyn o bryd, nid ymhen pum mlynedd, yn arbennig yng ngoleuni’r ffaith y bydd cyllidebau maes llywodraeth leol yn crebachu’n fawr dros y blynyddoedd nesaf hyn.

Oes disgwyl i’r awdurdodau lleol dalu am hyn o’r dyraniadau blynyddol sydd wedi gostwng gymaint? Awgrymwn ni fod hynny’n amhosibl. Fydd trefniadau ehangach ddim yn well bob amser. Meddai Arweinydd Cylch Annibynnol WLGA, "A ninnau’n gynghorwyr annibynnol, rydyn ni’n ymdrechu bob amser i weithio er lles y bobl a’r cymunedau rydyn ni’n eu cynrychioli. At hynny, gall cynghorwyr annibynnol ofalu am fuddiannau cymunedau achos nad oes gyda ni feistri na dogma gwleidyddol sy’n dylanwadu ar ein penderfyniadau. Ein prif egwyddor yw POBL A MATERION LLEOL CYN GWLEIDYDDA. Byddwn ni’n gwahodd y Gweinidog dros Faterion Llywodraeth Leol, Lesley Griffiths AC, i gynnal trafodaethau ystyrlon a – gobeithio – cynhyrchiol am ad-drefnu maes llywodraeth leol. Egwyddor a glywn ni yn aml yw ‘atebion lleol i broblemau lleol’ ac efallai y dylen ni ofyn i Lywodraeth Cymru ddefnyddio’r un dull trwy adael i fyd llywodraeth leol gyflwyno ei syniadau ei hun o ran datrys problem 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30