Llongyfarch disgyblion am ganlyniadau TGAU a Bagloriaeth Cymru

Dydd Iau, 21 Awst 2014

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) wedi llongyfarch disgyblion y wlad heddiw am eu llwyddiant yn arholiadau TGAU a Bagloriaeth Cymru. 

Mae nifer y rhai enillodd A*-C ym mhob pwnc wedi codi at 66.6% eleni o’i gymharu â 65.7% y llynedd. Mae’r cynnydd o 0.9% yng Nghymru – o’i gymharu â 0.7% ledled y Deyrnas Gyfunol i gyd – yn un cadarn a chalonogol iawn. 

Mae llwyddiant wedi parhau ym Magloriaeth Cymru hefyd – y cyflawniad gorau erioed ar y lefelau Canolradd a Sylfaenol fel ei gilydd. 

Enillodd 85.7% o’r ymgeiswyr Ddiploma Ganolradd Bagloriaeth Cymru o’i chymharu â 79% yn 2013. Mae mwy o ymgeiswyr nag erioed wedi llwyddo yn arholiadau’r Lefel Sylfaenol, hefyd. 

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: 

“Dyma longyfarch disgyblion Cymru am eu llwyddiant a’u gwaith dyfal, a dymuno’n dda iddyn nhw ar gyfer cam nesaf eu haddysg neu gam cyntaf eu gyrfaoedd. Rhaid canmol yr athrawon sydd wedi gwneud eu gorau glas i’w hysgogi nhw, hefyd.” 

“Mae cyrhaeddiad addysgol ein pobl ifanc yn dibynnu ar bartneriaeth rhwng y rhieni a’r ysgolion yn ogystal â phob haen lywodraethu yng Nghymru. Rhaid inni ymroi drwy’r amser i wella safonau addysgol fel y gall pob disgybl gyflawni ei lawn dwf.” 

“Mae’r canlyniadau cadarn yma’n dangos faint sydd wedi’i gyflawni i ymaddasu yn ôl newidiadau addysgol ledled Cymru a Lloegr. Er bod rhai tueddiadau’n awgrymu bod lle i wella, mae Cymru yn canolbwyntio bellach ar wella ansawdd yr addysgu a’r dysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae consortia addysg rhanbarthol a nifer o fentrau ehangach wedi’u sefydlu i’r perwyl hwnnw ac, er na fyddwn ni’n gweld y canlyniadau’n syth, mae disgwyl y bydd rhagor o welliannau ehangach dros y blynyddoedd i ddod.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30