CLlLC yn herio adroddiad pensiwn Cynghrair y Trethdalwyr

Dydd Mercher, 11 Gorffennaf 2012

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) heddiw wedi beirniadu adroddiad Cynghrair y Trethdalwyr sy’n awgrymu bod cynllun pensiwn llywodraeth leol yn ddioddef anghydbwysedd o ran nifer staff y cyngor sy’n codi pensiwn o’i gymharu â’r rheiny sy’n talu i mewn i’r cynllun.

Gan ymateb i’r adroddiad, dywedodd Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr CLlLC:
 
Mae adroddiad Cynghrair y “Trethdalwyr’ yn rhoi safbwynt hynod gamarweiniol ar bensiynau llywodraeth leol. Trwy’r Gymdeithas Llywodraeth Leol (CLlL), mae CLlLC wedi gweithio’n helaeth gyda Llywodraeth ganolog, cyflogwyr ac undebau llafur i sicrhau bod cynllun pensiwn llywodraeth leol yn cynnig hyfywedd a diogelwch ariannol hirdymor, i weithwyr a threthdalwyr fel ei gilydd.
 
“Mae pensiynau llywodraeth leol yn wahanol i’r rheiny mewn rhannau eraill o’r sectorau cyhoeddus. Er nad yw cynlluniau ar gyfer athrawon, gweithwyr gwasanaeth iechyd a gweision sifil yn cael eu hariannu, mae cronfeydd pensiwn llywodraeth leol yng Nghymru a Lloegr yn rheoli asedau o dros £145bn. Caiff hwn ei fuddsoddi’n helaeth yn economi Prydain, gan ychwanegu at broffidioldeb cyffredinol. 
 
“Yn 2008 fe wnaethom hefyd ail-fynegeio pensiynau a chynyddu cyfraniadau’r gweithwyr. Gyda’r aelodau’n cyfrannu rhwng 5.5% a 7.5% yn dibynnu ar eu cyflogau blynyddol, mae taliadau pensiwn unigol yn uniongyrchol gysylltiedig â’r hyn y mae ein haelodau’n ei roi i mewn. Bydd y cynllun yn gweld addasiadau deddfwriaethau pellach yn 2014, gan sicrhau bod taliadau pensiwn llywodraeth leol yn dal yn gadarn yn ariannol ymhell i’r dyfodol.  
 
“Er y gall nifer yr hawlwyr fod yn codi mewn perthynas â nifer y bobl sy’n cyfrannu i’r cynllun, mae hyn yn wir ar draws llawer o gynlluniau pensiwn yn y DU.   Hyd yn oed yng ngoleuni hyn, mae pensiwn llywodraeth leol yn parhau’n gynllun cadarn, sicr yn ariannol, sydd yn rhoi cefnogaeth i’r rheiny sydd wedi treulio eu gyrfaoedd yn cyflenwi gwasanaethau rheng flaen hanfodol yng Nghymru. Er bod cynlluniau pensiwn y sector cyhoeddus yn cymharu’n ffafriol â rhai cynlluniau’r sector preifat, ni ddylai’r holl ddadl ynghylch pensiynau ymwneud â ‘ras i’r gwaelod’. Gyda phensiwn o £4,235 y flwyddyn ar gyfartaledd ar gyfer y rheiny sy’n ymddeol o Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus, mae’r cynllun yn rhoi gwerth gwirioneddol am arian.”
 
Mae safle CLlLC ar bensiynau gweithwyr cyngor hefyd wedi cael ei gadarnhau gan Weinidog Llywodraeth Leol y DU, Bob Neill AS. Wrth groesawu’r diwygiadau arfaethedig i bensiynau a gynigiwyd gan CLlL a’r undebau llafur ym mis Mai eleni, dywedodd “maent yn gam allweddol tuag at gael Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol sydd yn fforddiadwy, yn gynaliadwy ac yn deg ar gyfer trethdalwyr a gweithwyr fel ei gilydd erbyn mis Ebrill 2014.”

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30