Amheuon WLGA am adroddiad o gynllunio at raid

Dydd Mawrth, 11 Rhagfyr 2012

Cododd WLGA gwestiynau heddiw am ganfyddiadau adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ynglŷn â threfniadau ymateb i argyfyngau sifil. 

Meddai'r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen: 

“Mae'n naturiol bod WLGA yn pryderu am adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru o'r cynllunio ar gyfer argyfyngau sifil achos ei bod yn amlwg nad yw'r casgliadau'n cyd-fynd â'r wir sefyllfa o ran cynllunio at raid. Gan ei fod wedi'i seilio ar gynlluniau a data sy'n dyddio yn ôl i 2010, mae'r wybodaeth sydd wedi'i chyflwyno'n anghyfoes ac, mewn rhai achosion, yn anghywir. Felly, mae'r adroddiad wedi methu ag adlewyrchu'r sefyllfa bresennol. 

Mae'r trefniadau wedi'u gwella i raddau helaeth dros y blynyddoedd diwethaf hyn ac mae llawer o wersi wedi'u dysgu – nid dim ond trwy ddigwyddiadau ymestynnol a thrychinebus megis y ddamwain yng nglofa'r Gleision a'r llifogydd yn Llanelwy, ond trwy gynnal gweithgareddau cymhleth megis Taith y Ffagl Olympaidd a sawl achlysur arall ym myd y chwaraeon, hefyd. Mae achlysuron o'r fath wedi'n helpu ni i ddatblygu dull amlasiantaethol ardderchog yng Nghymru – wedi'i seilio ar gynlluniau, gweithdrefnau a rheolau gweithredol eglur ar gyfer lleddfu effeithiau gwaethaf argyfyngau sifil. 

Mae WLGA yn ymwneud â phroses gymhleth meithrin cadernid rhanbarthol ym maes cynllunio at raid ar hyn o bryd, ac mae'r adroddiad heb gynnig llawer i wella cynllunio o'r fath ar wahân i awgrymu proses sydd wedi'i sefydlu yn barod. Yn anffodus, o achos yr oedi ynglŷn â llunio'r adroddiad, mae'i ddadleuon yn ddiffygiol. Felly, dylai unrhyw drafodaeth am ganfyddiadau'r adroddiad gydnabod ei ddiffygion.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30