Pryder WLGA am gynllun treth y cynghorau

Dydd Mercher, 05 Rhagfyr 2012

Mae WLGA wedi dweud y dylai'r Cynulliad sefydlu rheoliadau'r cynllun newydd ar gyfer treth cynghorau Cymru erbyn heddiw fel y bydd cyfle i'r cynghorau lleol gytuno ar eu cynlluniau lleol erbyn mis Ionawr. 

Rhaid i Lywodraeth Cymru ddyfeisio cynllun newydd ar gyfer treth y cynghorau yn sgîl penderfyniad Llywodraeth Cymru i drosglwyddo'r cyfrifoldeb i Gymru a chwtogi'n fawr ar yr ariannu. 

Rhaid i gynghorau lleol Cymru fabwysiadu cynlluniau newydd ar gyfer Budd-dal Treth y Cyngor erbyn diwedd mis Ionawr 2013, ac mae gofyn statudol iddyn nhw ddechrau ymgynghori yn syth. 

Mae Llywodraeth San Steffan wedi gwrthod dweud faint o arian sydd i'w drosglwyddo cyn cyhoeddi Datganiad yr Hydref heddiw. Felly, all Llywodraeth Cymru ddim rhoi'r rheoliadau arfaethedig gerbron y Cynulliad nes bod Llywodraeth San Steffan wedi cadarnhau manylion yr ariannu. 

Er bod disgwyl y bydd Llywodraeth San Steffan yn rhoi o leiaf 10% yn llai i Gymru, mae WLGA wedi amcangyfrif y bydd y gostwng yn waeth o lawer, mewn gwirionedd, ar ôl ystyried costau sefydlu'r cynlluniau a'r ffaith y bydd rhagor o alw am fudd-daliadau. 

Er mwyn trafod y rheoliadau a rhoi sêl ei fendith arnyn nhw yn ddiymdroi, fe fydd rhaid i'r Cynulliad roi ei reolau parhaol o'r neilltu. Dim ond lle mae dau draean o'r aelodau o'i blaid y bydd modd gwneud hynny. 

O ganlyniad i fethu â sefydlu'r rheoliadau heddiw, bydd goblygiadau eang i'r 330,000 o bobl sy'n hawlio Budd-dal Treth y Cyngor yng Nghymru. At hynny, bydd goblygiadau i'r cynghorau gan fod rhaid iddyn nhw ddechrau ymgynghori yn syth er mwyn sefydlu eu cynlluniau erbyn 31ain Ionawr 2012. 

Meddai'r Cynghorydd Bob Wellington, Arweinydd WLGA: 

"Bydd yn ddigon anodd rheoli proses trosglwyddo'r cynllun yma o San Steffan beth bynnag, gan y bydd llawer llai o arian ar ei gyfer, ond gan mai dim ond ar y funud olaf y bydd Llywodraeth San Steffan yn rhoi gwybod i Lywodraeth Cymru faint o arian fydd ar gael, bydd yn anodd iawn sefydlu cynlluniau mewn pryd. Gobeithio y bydd pawb yn y Cynulliad yn mynd ati i gymeradwyo'r rheoliadau heddiw fel y gall y cynghorau lleol baratoi'n effeithiol ar gyfer y newidiadau a gofalu na fydd pobl sy'n dibynnu ar y budd-dal yma ar eu colled." 
DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30