Mynnu trafodaeth gytbwys am gyflogau

Dydd Mawrth, 10 Tachwedd 2015

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiadau yn y wasg am gyflogau swyddogion uchelradd y cynghorau lleol yn ddiweddar trwy ofyn am drafodaeth gytbwys am y pwnc.

Er bod WLGA yn cydnabod y dylai fod archwilio a thryloywder o ran cyflogau’r sector cyhoeddus yn ystod llymder parhaus, rhaid cofio bod cyflogau uwch reolwyr cynghorau lleol yn llai o lawer na’u cyfatebion mewn rhannau eraill o’r sector er bod rhaid cyflawni dyletswyddau ehangach, rheoli cyllidebau mwy sylweddol a goruchwylio llawer mwy o weithwyr.

Meddai llefarydd ar ran Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Dyw cyflogau uwch swyddogion llywodraeth leol ddim yn eithriadol o uchel, ac mae ystadegau Cynghrair y Trethdalwyr yn dangos bod cyflogau o’r fath yng Nghymru yn is na rhai’r rhan fwyaf o’r deyrnas.  Er ein bod yn derbyn nad yw llawer o bobl yn ennill dros £100,000 y flwyddyn, mae’r cyflog hwnnw wedi’i bennu ar gyfer swyddi mwyaf ymestynnol y gwasanaethau cyhoeddus gan fod prif weithredwyr y cynghorau lleol yn gyfrifol am weithgareddau cymhleth iawn sy’n werth miliynau o bunnoedd, a hynny yn ystod y cyfnod anhawsaf iddyn nhw ers blynyddoedd.”

"Mae’n bwysig talu uwch swyddogion yn briodol am eu cyfrifoldebau achos bod angen i’r cynghorau ddenu a chadw’r proffesiynolion gorau i fyd llywodraeth leol.  Dylid nodi bod gwasanaethau cyhoeddus eraill yng Nghymru, megis cyrff iechyd a phrifysgolion, yn talu llawer mwy na’r cynghorau lleol.”

"Mae ystadegau Cynghrair y Trethdalwyr heb gyfleu darlun eglur gan fod gwybodaeth o amryw ffynonellau wedi’i chyfuno a bod costau pecynnau ymadael yn cynnwys symiau nad ydyn nhw wedi’u rhoi i’r unigolyn.  Er y gallai cost rhyddhau uwch swyddogion fod yn uchel, mae’r cynghorau lleol yn gorfod gwneud hynny o achos toriadau cyllidebol ac mae gweithwyr ar bob lefel wedi colli eu swyddi o ganlyniad, yn anffodus.  Mae’r rhan fwyaf o gynghorau wedi cwtogi ar faint y byddan nhw’n ei dalu i staff sy’n gadael dros y blynyddoedd diwethaf hyn.  Dim ond ar ôl cytuno y bydd arbedion yn y pen draw y byddan nhw’n rhoi sêl eu bendith ar daliadau ymadael i uwch swyddogion."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30