Ymweliad pwysig â Brwsel

Dydd Iau, 06 Mawrth 2014

Mae carfan fechan o gynrychiolwyr WLGA wedi mynd i Frwsel i drafod materion pwysig yn Undeb Ewrop a allai effeithio ar gynghorau lleol Cymru yn y dyfodol. 

Bydd y cynrychiolwyr yn cwrdd â rhai o hoelion wyth Comisiwn a Senedd Ewrop i gnoi cil ar y datblygiadau yn Undeb Ewrop a fydd yn arwain at oblygiadau i gynghorau lleol Cymru. Byddan nhw’n rhoi sylw arbennig i raglenni ariannu, sy’n hollbwysig ynglŷn ag adfywio cymunedau a chynnal economi ehangach y wlad. 

At hynny, byddan nhw’n cwrdd â staff swyddfeydd Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr a Chymanfa Awdurdodau Lleol yr Alban ym Mrwsel i nodi cyfleoedd i gydweithio ynglŷn â dylanwadu ar benderfyniadau Undeb Ewrop ar ran cynghorau lleol y Deyrnas Gyfunol. 

Meddai’r Cyng. Ronnie Hughes (Conwy), Dirprwy Lefarydd WLGA dros Faterion Ewrop, sy’n arwain yr ymweliad: 

“Daw’r ymweliad yma ar adeg bwysig iawn gan y bydd cyfnod ariannu newydd Undeb Ewrop yn dechrau eleni. Mae llawer i’w drafod eto o ran yr ariannu hwnnw – sy’n gwbl hanfodol i adfywio cymunedau Cymru – a’r modd y bydd yn gweithredu yng Nghymru dros y cyfnod nesaf. Bydd yr ymweliad yn gyfle inni gynnal trafodaethau gwerthfawr am sut mae rhannau eraill o’r Deyrnas Gyfunol ac Undeb Ewrop yn paratoi ar gyfer y cyfnod ariannu nesaf fel y gall eu dinasyddion, eu cymunedau a’u busnesau elwa arno i’r eithaf.” 

“Ar ben hynny, mae’n arbennig o bwysig inni gadw golwg ar drafodaethau am newid polisïau Undeb Ewrop gan y bydd goblygiadau sylweddol ac uniongyrchol i gynghorau lleol Cymru, yn aml. Byddwn ni’n rhoi sylw arbennig i’r newidiadau sydd ar y gweill ym meysydd gwastraff, yr hinsawdd ac ynni achos y gallen nhw effeithio’n fawr ar y modd rydyn ni’n cynnig ein gwasanaethau ni.” 

Cyn gadael, bydd y cynrychiolwyr yn mwynhau achlysur blynyddol Llywodraeth Cymru – ddydd Iau 6ed Mawrth – ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi. Prif ddiben yr achlysur yw hybu cynnyrch a diwylliant Cymru ymhlith partneriaid yn Ewrop a chwrdd â rhai o’r bobl sy’n gyfrifol am benderfyniadau pwysig yng Nghymru a Brwsel. 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30