Ar flaen y gad yn erbyn twyll o ran bwyd

Dydd Gwener, 05 Medi 2014

Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi croesawu Adroddiad Elliott ac iddo argymhellion amrywiol am drechu twyll ynglÃ�·n â bwyd yn y Deyrnas Gyfunol.

Un o brif argymhellion yr adroddiad yw sefydlu fframwaith atal gwladol fel y bydd modd diogelu pobl rhag achosion o dwyll megis sgandal y cig ceffyl.

Mae’r asiantaethau gorfodi o’r farn bod troseddu ynglÃ�·n a bwyd yn broblem fawr sydd ar gynnydd yn y DG, ac mae byd llywodraeth leol Cymru wedi cymryd camau pwysig er diogelwch pobl y wlad yn y dyfodol.

Meddai’r Cyng. Christopher Elmore (Bro Morgannwg), Dirprwy Lefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio:

“Mae cynghorau lleol Cymru ar flaen y gad o ran mynd i’r afael â thwyll o’r fath ac yn gweithio yn ôl nifer o argymhellion Adroddiad Elliot eisoes. Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal uned genedlaethol ar ran yr awdurdodau lleol eraill ers 2004.”

“Mae trefn llywodraethu’r uned yn cynnwys cynrychiolwyr Asiantaeth y Safonau Bwyd ac mae’i gwaith yn rhan gynhenid o wasanaethau diogelu’r cyhoedd gan helpu i ofalu y bydd modd trin a thrafod achosion o dwyll ledled y wlad trwy gyfrwng ymateb strategol a chydlynol y cynghorau lleol i gyd.”

“Mae swyddogion safonau masnach ac iechyd amgylcheddol ein cynghorau lleol yn parhau i orfodi pobl i gadw at ofynion y gyfraith ac yn eu herlyn pan fo achosion o lygru, cymryd lle, ffugio neu dwyll. Mae’n hanfodol i’r gwasanaethau diogelu barhau i dderbyn digon o adnoddau yn ystod cyfnod o doriadau sylweddol yng nghyllidebau cynghorau lleol Cymru.”

“Mae twyll ynglÃ�·n â bwyd yn weithgaredd troseddol cymhleth sy’n cynyddu ar draws ffiniau rhyngwladol. Felly, mae’n bwysig ategu’r argymhellion sydd wedi’u cyflwyno yn Lloegr trwy arferion da ac atebion sydd ar waith ers rhai blynyddoedd yng Nghymru.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30