Rhybudd Swyddfa Archwilio Cymru am gyflwr gwasanaethau rheng flaen y cynghorau lleol

Dydd Mawrth, 28 Hydref 2014

Mae adroddiad newydd Swyddfa Archwilio Cymru yn dweud bod toriadau parhaus yng nghyllideb llywodraeth leol yn peryglu gwasanaethau rheng flaen.

Mae’r adroddiad, ‘Cyflawni â llai – yr effaith ar wasanaethau iechyd yr amgylchedd a dinasyddion', yn sôn am y modd mae cyllideb gwasanaethau sy’n diogelu iechyd a lles pobl wedi gostwng o 4.2%. Ar ben hynny, mae nifer y staff wedi gostwng o 16.4%.

O ganlyniad i doriadau llym o’r fath, mae amheuon am allu’r gwasanaethau hynny i ddiogelu iechyd a lles pobl Cymru a’r rhai sy’n ymweld â’r wlad.

Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio a Rheng Flaen:

“Mae adroddiad diweddaraf Swyddfa Archwilio Cymru yn rhybudd plaen ychwanegol o’r modd mae gwasanaethau a chyfleusterau hanfodol cynghorau lleol yn prysur ddiflannu yn sgîl y toriadau llym yn eu cyllideb. Mae dros 60% o gyllideb y cynghorau lleol wedi’i chorlannu ar gyfer gwasanaethau megis addysg a gofal cymdeithasol. Felly, mae rhaid i’r cynghorau arbed arian trwy gwtogi ar wasanaethau llai sydd wedi ysgwyddo baich llymder yn sector cyhoeddus Cymru yn barod. Mae’r gwariant ar wasanaethau iechyd amgylcheddol yn llai na hanner y cant o holl wariant maes llywodraeth leol, ond mae’r gwasanaethau hynny – isel eu cost ond uchel eu gwerth – yn cyfrannu’n hanfodol at ddiogelwch y cyhoedd.”

“Mae adrannau diogelu’r cyhoedd mewn sefyllfa anodd achos nad oes gyda nhw’r arian i gynnal yr amryw wasanaethau maen nhw wedi’u cynnig dros y blynyddoedd. Er bod gwasanaethau diogelu’r cyhoedd yn parhau i ragori ynglÃ�·n ag ymateb i amgylchiadau cyfnewidiol megis achosion o afiechyd a masnachu bwyd yn dwyllodrus, allwn ni ddim osgoi’r ffaith y bydd toriadau parhaus yng nghyllideb llywodraeth leol yn amharu ar eu gallu i ymateb yn y dyfodol.

“Yr hyn sy’n amlwg yn yr adroddiad yma yw bod gwasanaethau hanfodol y cynghorau lleol ar gyfer atal afiechyd yn cael llai a llai o arian er gwaetha’r ffaith eu bod yn fwyfwy pwysig o ran lleddfu’r pwysau ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Mae angen trafodaeth am rôl gwasanaethau iechyd amgylcheddol ynglÃ�·n ag osgoi triniaeth gostus. Gobeithio y bydd yr adroddiad yma’n sbarduno adolygiad o drefn ariannu gwasanaethau lleol yn y dyfodol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30