Clod Undeb Ewrop i Raglen 'Heneiddio yn Dda yng Nghymru'

Dydd Llun, 01 Gorffennaf 2013

Mae rhaglen sy’n hybu heneiddio iach a gweithgar ledled Ewrop wedi canmol dulliau arloesol Cymru trwy roi statws tair seren i’r wlad hon. 

Nod Partneriaeth Menter Ewrop dros Heneiddio’n Weithgar ac yn Iach yw galluogi holl ddinasyddion Undeb Ewrop i fod yn iach, yn weithgar ac yn annibynnol wrth heneiddio. 

Trwy roi’r statws uchaf i Gymru, mae’r bartneriaeth wedi cydnabod y dulliau mwyfwy arloesol sydd ar waith yn y wlad hon ynglŷn â helpu pobl i heneiddio’n iach a’u galluogi nhw i fyw’n fodlon ac yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain wrth heneiddio. 

Mae’r clod hwn wedi dod yn sgîl nodi hyn a hyn o ‘safleoedd cyfeirio’ ledled Ewrop o blith 34 o ymgeiswyr. 

Meddai’r Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Ceredigion), Llefarydd WLGA dros Gydraddoldeb a Heneiddio: 

“Ar ran pawb sy’n ymwneud â hyn, mae’n dda gweld bod ymdrechion Cymru i hybu a chyflawni amcanion heneiddio’n weithgar wedi’u cydnabod yn Ewrop. Mae disgwyl y bydd nifer y bobl dros 65 oed yng Nghymru wedi cynyddu o 20% erbyn 2023 ac mae newid poblogaethol cyflym o’r fath yn golygu y bydd rhaid addasu’r gwasanaethau cyhoeddus i helpu pobl hŷn i fyw’n weithgar, yn annibynnol ac yn fodlon. Dyw hi ddim yn anochel y bydd hen bobl yn fregus ac yn ddibynnol, ac mae’r wobr yma’n cydnabod y gwaith enfawr sydd wedi’i wneud yng Nghymru i addasu gwasanaethau a herio’r hen dybiaethau am heneiddio. 

Ynghyd â thoriadau yng ngwariant y wladwriaeth a newidiadau yn y budd-daliadau, un o’r prif gorchwylion ymestynnol i’r gwasanaethau cyhoeddus ar hyn o bryd yw diwallu anghenion poblogaeth lle mae nifer y bobl hŷn yn prysur gynyddu. Mae cynghorau lleol Cymru yn cynnal amrywiaeth helaeth o gynlluniau arloesol, ac mae hyrwyddwyr a chydlynwyr materion pobl hŷn yn cyflawni rôl hanfodol ym mhob bro. Trwy Raglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’, mae byd llywodraeth leol wedi ymrwymo i gydweithio â sawl partner i ddatblygu a chynnal gwasanaethau cyhoeddus fydd yn gofalu bod pobl o bob cenhedlaeth yn parhau i heneiddio’n dda yn y wlad yma.” 

Meddai Sarah Rochira, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru: 

“Rwy’n falch o lywio a chynnal Rhaglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’ ac mae’n dda gyda fi weld bod ein gwaith wedi’i gydnabod yn Ewrop. Mae’r ffaith bod Partneriaeth Arloesi Ewrop wedi rhoi statws Safle Cyfeirio Tair Seren am ein gwaith ynglŷn â gofalu bod pobl hŷn yn gallu byw’n fodlon ac yn annibynnol wrth heneiddio yn hwb mawr. 

Mae statws tair seren wedi’i ennill o ganlyniad i bartneriaeth gref byd llywodraeth leol, y GIG, Iechyd Cyhoeddus Cymru, y trydydd sector, Llywodraeth Cymru a sawl corff arall sy’n cydweithio er lles pobl hŷn ledled y wlad yma. 

Rwy’n gwybod bod pob un o’r sefydliadau a’r mudiadau sy’n ymwneud â Rhaglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’ yn cefnogi fy nod y dylai Cymru fod yn lle da i bawb heneiddio ynddo a’u bod am ychwanegu at y llwyddiant yma fel y bydd Cymru yn parhau i arwain ynglŷn â helpu pobl hŷn i gadw’n iach a heneiddio’n dda.” 

Ychwanegodd y Cynghorydd Bob Bright (Casnewydd), Llefarydd WLGA dros Faterion Ewrop, a gynrychiolodd fyd llywodraeth leol Cymru yn achlysur gwobrwyo Comisiwn Ewrop: 

“Mae’r gwobrau yma’n cydnabod gwaith dyfal byd llywodraeth leol a’r amryw fudiadau sy’n cydweithio er lles pobl hŷn y wlad yma. Dyma ddechrau’n hymdrechion ar y cyd yn Ewrop yn y maes yma, a gall Rhaglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’ ychwanegu at ei llwyddiant yn sgîl y clod mae’i hymdrechion wedi’i ennill yn Ewrop.” 

Mae Rhaglen ‘Heneiddio’n Dda yng Nghymru’ yn bartneriaeth y bydd pob un o brif asiantaethau sector cyhoeddus Cymru yn cymryd rhan ynddi dros bum mlynedd. Mae cyfraniad y rhaglen yn hanfodol i drydydd cam Strategaeth Pobl Hŷn Cymru, ‘Byw’n Hirach – Heneiddio’n Dda’ a gychwynnodd Llywodraeth Cymru fis Mai 2013. 

Categorïau: Ewrop Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30