Cyngor Dinas Caerdydd fydd yn cynnal y gwasanaeth mabwysiadu gwladol newydd

Dydd Iau, 26 Mehefin 2014

Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i ddewis i gyflawni rôl hanfodol ynglŷn â chynnal gwasanaeth newydd sydd i gyflymu a gwella proses mabwysiadu plant yng Nghymru. 

Mae disgwyl y bydd y gwasanaeth newydd yn cael ei gyflwyno’n ffurfiol fis Tachwedd yn ystod yr Wythnos Fabwysiadu Genedlaethol. Bydd yn dod â phartneriaid allweddol yn y sectorau statudol a gwirfoddol at ei gilydd i wella ffyrdd o ofalu bod darpar rieni a phlant yn gweddu i’w gilydd a chwtogi ar y cyfnod mae plant yn ei dreulio o dan ofal. 

Wrth gynnal y gwasanaeth, bydd Cyngor Dinas Caerdydd yn cydweithio â phartneriaid allweddol i gyhoeddi gwefan am faterion mabwysiadu, sefydlu canolfan rhagoriaeth ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu a phenodi pennaeth gweithrediadau yng Nghymru. 

Bydd cydweithredfeydd rhanbarthol yr awdurdodau lleol ar waith o’r hydref a byddan nhw’n cyflawni amrywiaeth helaeth o swyddogaethau megis asesu teuluoedd a hoffai fabwysiadu plant. 

Er y bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi peth arian i sefydlu a chynnal y gwasanaeth, byd llywodraeth leol fydd yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb ariannol amdano yn 2015. 

Meddai’r Cyng. Mel Nott (Pen-y-bont ar Ogwr), Llefarydd WLGA dros Ofal Iechyd a Chymdeithasol: 

“Trwy gyflwyno gwasanaeth mabwysiadu gwladol, byddwn ni’n ateb un o brif ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles Cymru gan roi byd llywodraeth leol ar flaen y gad ynglŷn â diwygio gwasanaethau cyhoeddus y wlad yma.” 

“Mae byd llywodraeth leol wedi rhoi tipyn o’i amser a’i arian i ddatblygu’r gwasanaeth ac, wrth wneud hynny, rydyn ni wedi amlygu’r rôl arweiniol mae rhaid i gynghorau lleol ei chyflawni i ddyfeisio ffyrdd arloesol o gynnig gwasanaethau sy’n diwallu anghenion ein cymunedau ni.” 

“Mae llawer wedi’i gyflawni dros gyfnod byr a chan fod Cyngor Dinas Caerdydd wedi’i benodi i gynnal elfennau canolog y Gwasanaeth Mabwysiadu Gwladol, rwy’n siwr y byddwn ni’n parhau i gynnig y deilliannau gorau posibl i blant a darpar rieni.” 

Meddai’r Cynghorydd Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd: 

“Mae Cyngor Dinas Caerdydd wedi ymrwymo i gynnal y Gwasanaeth Mabwysiadu Gwladol sydd i gydlynu gweithgareddau gwladol, rhanbarthol a lleol fel y bydd gwasanaeth o safonau cyson ar gael i blant, darpar rieni a’r rhai y bydd mabwysiadu’n effeithio arnyn nhw ble bynnag maen nhw’n byw yng Nghymru.” 

“Trwy arweiniad cryf cyfarwyddwr ein gwasanaethau i blant ac ymroddiad i gydweithio â’r awdurdodau lleol eraill, byddwn ni’n gwneud y gorau o’n hadnoddau ac yn cyfnerthu ein gallu i wella sefyllfa plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed ledled y wlad.” 

Meddai Phil Evans, Cyfarwyddwr Arweiniol ADSS Cymru: 

“Rydyn ni wedi bod yn benderfynol o lywio’n llwyddiannus y gwaith priodol ar gyfer sefydlu’r Gwasanaeth Mabwysiadu Gwladol fydd yn cydlynu gwasanaethau mabwysiadu ledled y wlad. Bydd hynny’n helpu i gwtogi ar nifer y plant sydd o dan ofal am gyfnod maith trwy gyflymu proses asesu a hyfforddi darpar rieni yn ogystal â gwella’r ffordd o ddewis darpar rieni a phlant sy’n gweddu i’w gilydd a rhoi cymorth gwell iddyn nhw.” 

“Gan fod angen cynifer o newidiadau, mae llawer wedi’i gyflawni dros gyfnod byr ac fe hoffwn i ganmol gwaith y bobl a’r sefydliadau sy’n ymwneud â hyn. Rydyn ni wedi bod yn anelu at yr un nod ac ymroi i wneud y gorau o’r cyfleoedd i hwyluso newidiadau er lles y plant mae angen teulu newydd arnyn nhw ac er lles y teuluoedd hynny, hefyd. Ar y cyd â’n partneriaid yn y sector gwirfoddol, rydyn ni’n dechrau creu gwasanaeth y gall Cymru fod yn falch ohono ym maes mabwysiadu.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30