Cynaladwy dros y tymor hir – amlinellu dull byd llywodraeth leol ar ôl adroddiad am fewnfudo

Dydd Mercher, 03 Awst 2016

Mae WLGA wedi ymateb i adroddiad sy’n awgrymu bod angen gwneud rhagor er lles ffoaduriaid o Syria trwy amlinellu’r dull cynaladwy y bydd cynghorau lleol Cymru yn ei ddefnyddio dros y tymor hir.

Gan ymateb i adroddiad Pwyllgor Dethol Tŷ’r Cyffredin dros Faterion Mewnol, meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd WLGA dros Faterion Mewnfudo:

“Mae Llywodraeth San Steffan am ailgartrefu 20,000 o ffoaduriaid o Syria erbyn 2020 ac, ers dechrau’r argyfwng dyngarol yma, mae cynghorau lleol Cymru wedi dweud eu bod yn fodlon cynnig cymorth a chyfrannu’n llawn yn y cynllun ailgartrefu mae’r Swyddfa Gartref yn ei arwain ledled y Deyrnas Gyfunol.”

“Rhaid i fyd llywodraeth leol gynllunio ar gyfer y tymor hir.  Mae nifer o gynghorau lleol Cymru yn cymryd rhan eisoes ac mae dros gant o ffoaduriaid wedi’u hailgartrefu yma yn ddiweddar yn ychwanegol at y niferoedd sydd wedi’u crybwyll yn yr adroddiad.  Mae cynghorau eraill y wlad yn barod i dderbyn ffoaduriaid trwy’r cynllun dros y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod.”

“Mae’r cynghorau’n gweithredu’n ddiymdroi ar y cyd ag amrywiaeth eang o bartneriaid cenedlaethol, ac mae gwaith yn mynd rhagddo i baratoi cymunedau Cymru ar gyfer dyfodiad y ffoaduriaid yn eu hardaloedd.  Mae byd llywodraeth leol Cymru yn gweithio yn ddyfal ar lawr gwlad i ofalu y bydd pobl sydd wedi ffoi rhag erchylltra rhyfel yn cael eu croesawu mewn modd trefnus a chydlynol y gallwn ni ei gynnal dros y tymor hir.”

“Mae WLGA yn cynnal trafodaethau gyda’r cynghorau a’r Swyddfa Gartref ynglŷn â’r hyn y gallwn ni ei wneud i ailgartrefu plant sy’n ffoaduriaid neu’n geiswyr lloches.  Mae byd llywodraeth leol Cymru wedi ymrwymo i gynnig diogelwch a lloches i bobl sydd wedi colli popeth o ganlyniad i ryfel ac sydd wedi profi amgylchiadau na allen ni eu dychmygu yn y Deyrnas Gyfunol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30