Fydd streic ddim yn newid y cynnig

Dydd Iau, 10 Gorffennaf 2014

Fydd streic heddiw ddim yn newid amodau’r cynnydd diweddaraf sy’n cynnig ‘y fargen orau’ i weithwyr y cynghorau yn y sefyllfa economaidd ymestynnol sydd ohoni. 

Meddai Steve Thomas CBE, Prif Weithredwr Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: 

“Byddai’r cynnydd sydd wedi’i gynnig yn codi cyflogau’r rhan fwyaf o weithwyr o 1% er y byddai’r rhai isaf eu hincwm yn cael cynnydd o ryw 4%. Dyma’r fargen orau a thecaf mae modd ei chynnig i’r gweithwyr yn y sefyllfa bresennol, a does dim modd gwella’r cynnig.” 

“Fydd y streic heddiw ddim yn newid llawer am fod y cynghorau lleol yn wynebu talcen caled iawn a chan fod eu coffrau bron yn wag, fydd dim modd ailystyried y cynnig. Fe ysgrifennodd y Gweinidog dros Lywodraeth Leol, Lesley Griffiths AC, at arweinydd pob cyngor y llynedd i roi gwybod y byddai toriadau llym yng Nghymru yr un fath â’r rhai yn Lloegr o hyn ymlaen. Dywedodd yn ddiweddar y dylen nhw gynllunio ar gyfer cyllideb fyddai’n crebachu o 4.5%. Bydd rhagor o doriadau yn sgîl hynny, wrth gwrs.” 

“Mae cyflogwyr llywodraeth leol yn cydymdeimlo’n llwyr â rhwystredigaeth yr undebau llafur. Mae llymder wedi effeithio’n fawr ar sawl gweithiwr ym maes llywodraeth leol. Ar ben hynny, mae mwy a mwy o ansicrwydd am y bwriad i ddiwygio’r maes hwn yn y dyfodol. Mae swyddogion llywodraeth leol yn parhau i weithio’n arbennig o dda er bod y cynghorau’n wynebu’r toriadau mwyaf erioed yn eu cyllidebau, a does dim amheuon gyda’r cyflogwyr y bydd llawer o’r swyddogion hynny wrth eu gwaith nhw heddiw.” 

“Yn ôl ystadegau Cymdeithas Llywodraeth Leol Lloegr, dim ond 5.7% o holl weithlu llywodraeth leol Cymru a Lloegr (1,500,140) bleidleisiodd dros y streic. Felly, mae’n anodd darogan faint fydd yn cymryd rhan ynddi. Er bod gan bob cyngor gynllun at raid, mae’n anochel y bydd peth anghyfleustra – nid lleiaf yn yr ysgolion. Fe fydd manylion ysgolion, cyfleusterau neu wasanaethau a allai gau ar wefan pob cyngor lleol ac mae bwriad i ddiweddaru’r wybodaeth honno yn ystod y dydd.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30