Cyfuno gwasanaethau cymdeithasol cam dewr

Dydd Llun, 09 Ionawr 2012

Mae'r bwriad i gyfuno gwasanaethau cymdeithasol Caerffili a Blaenau Gwent yn un o'r cynlluniau mwyaf o'r fath yn sector cyhoeddus Cymru, ac mae WLGA yn ei groesawu'n fawr. 

Mae Llywodraeth Cymru yn annog cynghorau Cymru i gydweithio â'i gilydd i arbed cryn dipyn o arian a neilltuo adnoddau ar gyfer gwaith hanfodol. Mae'r prosiect hwn ac arno sêl bendith pob plaid yn y ddau gyngor yn un enghreifftiol yn hynny o beth. 

Meddai Prif Weithredwr WLGA, Steve Thomas CBE: 

“Rhaid canmol uchelgais a chymhelliant cynghorwyr a swyddogion y ddau awdurdod ynglŷn â'r prosiect yma. Mae gwleidyddion yn San Steffan wedi'u hannog i gydweithio yn ddiweddar i ddyfeisio ffordd o ailwampio trefn 'aflwyddiannus' y gofal yn Lloegr, a dyma enghraifft o arloesi a chreadigrwydd yn y maes hwnnw yma yng Nghymru. Mae'r prosiect yma'n un enfawr – mae'n effeithio ar 3000 o staff, mae ganddo gyllideb o £107 miliwn ac mae'n ymwneud â rhai o'r trigolion mwyaf bregus. Mae'i gyllideb yn fwy na chyllidebau sefydliadau allweddol megis Heddlu Dyfed Powys neu Awdurdod Tân ac Achub y De. 

Gan fod cynghorau Ceredigion a Phowys am sefydlu Gwasanaethau Cymdeithasol y Canolbarth hefyd, mae tipyn o newid ar y gorwel. Yn y ddau achos, mae'r cynghorau wedi dod i'r casgliad mai dyma'r adeg iawn i gydweithio ym maes gofal cymdeithasol er mwyn ymateb i ofynion y maes cyfnewidiol hwnnw a pharatoi ar gyfer gwella eto fyth. Mae byd llywodraeth leol wedi'i feirniadu am fod yn 'gyndyn o gofleidio' cydweithio ond, y tro yma, mae'r Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Gwenda Thomas AC, wedi cefnogi hyn yn frwd gan ddweud bod trefniadau cydweithio cynghorau Caerffili a Blaenau Gwent yn gweddu i'r dim i'r hyn mae Llywodraeth Cymru am ei weld ac mae'n dymuno'n dda iddyn nhw ynglŷn â'r gwaith.” 

Mae amryw egwyddorion pwysig wrth wraidd y cyfuno, gan gynnwys: 

• Dod â'r ddwy gyfadran ynghyd bob yn dipyn gan gynyddu gallu staff y ddau gyngor a helpu i rannu gwybodaeth ac arbenigedd yn eu plith. 
• Ymgysylltu'n effeithiol â'r defnyddwyr a'r cynhalwyr. 
• Symleiddio trefniadau rheoli'r gwasanaethau – mae bwriad y bydd un gyfadran ac iddi un tîm rheoli ac un cyfarwyddwr erbyn 1af Ebrill 2014. 
• Cynnig, comisiynu neu brynu gwasanaethau ar y cyd ac arbed arian yn sgîl cyflwyno trefniadau mwy effeithlon a hwyluso arbedion maint. 
• Llywodraethu'n arloesol i foderneiddio a datblygu gwasanaethau rheng flaen. 
• Cynnig gwasanaethau fyddai'n rhy gostus i bob cyngor eu cynnal ar ei ben ei hun, fel y bydd rhagor o ddewisiadau ar gael i'r dinasyddion. 
• Adlunio gwasanaethau i ofalu mai'r cwsmer yw'r flaenoriaeth wrth drefnu, llunio a chynnig gwasanaethau.

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30