Ansawdd ffyrdd yn uchel, er gwaethaf toriadau i gyllideb llywodraeth leol

Dydd Iau, 08 Hydref 2015

Mae’r ffigyrau perfformiad diweddaraf yn dangos bod ansawdd ffyrdd yn parhau’n uchel yng Nghymru, er gwaethaf bod cyllidebau cynnal a chadw llywodraeth leol yn cael eu rhoi o dan bwysau cynyddol.

Ond gan fod cynghorau lleol yn gyfrifol am 32,000 cilometr, neu 95% o ffyrdd Cymru, mae cynghorau lleol yn rhybuddio y gallai unrhyw doriadau eraill o ran eu cyllidebau gronni problemau ar gyfer rhwydwaith priffyrdd Cymru yn y dyfodol.

Dywedodd llefarydd dros Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru:

“Mae’r ffigyrau perfformiad diweddaraf yn dangos yr ystyrir mai dim ond 11.9% o rwydwaith priffyrdd helaeth Cymru sydd mewn cyflwr gwael, sy’n cymharu â 13.2% yn 2013.  Mae’r tueddiad hwn o ran gwelliant i wasanaethau yn nodedig o ystyried y pwysau eithriadol a roddir ar gyllidebau lleol, ac mae’n dangos ymrwymiad llywodraeth leol i fuddsoddi yn ein rhwydwaith priffyrdd yn glir.

“Gan y gorfodir i wasanaethau lleol ysgwyddo cyfran anghymesur o’r baich llymder yng Nghymru, bydd cynghorau lleol yn wynebu diffyg cyllidebol rhagamcanedig o dros £900m erbyn 2019-20.  Yn anffodus, mae hyn yn golygu y bydd yn gynyddol anodd i gynghorau gynnal lefelau presennol o fuddsoddiad yn y priffyrdd, yn enwedig yng ngoleuni’r polisi llymder parhaus yn y sector cyhoeddus a awgrymwyd gan Lywodraeth y DU.

“Yn erbyn cefndir o’r fath, mae’n anffodus y bu’n rhaid i Lywodraeth Cymru awgrymu diwedd menter benthyca i lywodraeth leol, a barodd i £172 miliwn gael ei fuddsoddi ym mhriffyrdd Cymru dros y tair blynedd diwethaf.  Cynigiodd y cynllun fframwaith buddsoddi effeithiol a ganiataodd ar gyfer ymagwedd fwy strategol a hirdymor at atgyweirio’r priffyrdd, a hebddo, mae perygl go iawn y byddwn yn cronni problemau cynnal a chadw sylweddol i rwydwaith priffyrdd Cymru yn y dyfodol.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30