Adroddiad am amrywioldeb ymhlith cynghorwyr

Dydd Mercher, 05 Mawrth 2014

Mae WLGA wedi croesawu adroddiad ‘cylch arbenigwyr’ sy’n amlinellu’r camau mae angen eu cymryd i hybu amrywioldeb ymhlith cynghorwyr lleol Cymru. 

Lesley Griffiths AC, Gweinidog Llywodraeth Leol a Gwaith y Llywodraeth, sefydlodd y cylch fis Mai 2013 gan ofyn iddo ddadansoddi arolwg o gynghorwyr lleol ac amlinellu cynllun gweithredu eglur i ofalu y bydd ymgeiswyr amryfal yn etholiadau lleol 2017. 

Mae’r adroddiad yn rhoi nifer o argymhellion i Lywodraeth Cymru, WLGA, awdurdodau lleol a phleidiau gwleidyddol ynglŷn ag ehangu amrywiaeth y bobl fydd yn ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol nesaf. 

Gan ymateb i’r adroddiad, meddai’r Cyng. Bob Wellington (Tor-faen), Arweinydd WLGA: 

“Mae’n hanfodol i wleidyddion ac arweinyddion dinesig gynrychioli cymunedau mwyfwy amryfal y wlad, er democratiaeth leol. Rhaid i fyd llywodraeth leol ofalu bod pawb yn cael dweud ei ddweud gan y bydd pob cyngor yn fwy cyfiawn ac effeithiol o lawer trwy gael clywed cynifer o safbwyntiau ag y bo modd yn ei siambr.” 

“Mae arolwg cyntaf Llywodraeth Cymru o ymgeiswyr a chynghorwyr yn cyfleu darlun defnyddiol o’r rhai gystadlodd yn yr etholiadau lleol diwethaf. O’i gymharu ag arolwg blaenorol WLGA o ymgeiswyr, fodd bynnag, mae’n dangos bod llawer i’w wneud eto i annog pobl o bob lliw a llun i ystyried gwasanaethu eu cymunedau’n gynghorwyr.” 

“Edrychwn ni ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru a phob plaid wleidyddol i fynd i’r afael â’r heriau yma yn ystod y cyfnod cyn etholiadau lleol 2017 ac yn rhan o drefn fydd yn cadw golwg ar y sefyllfa ac yn ei gwella dros y tymor hir i annog carfanau sydd heb eu cynrychioli’n llawn yn ein bywyd cyhoeddus i ystyried cymryd rhan ynddo.” 

Meddai’r Cyng. Ellen ap Gwynn (Ceredigion), Llefarydd WLGA dros Gydraddoldeb: 

“Rydyn ni’n gwneud llawer ar hyn o bryd i helpu carfanau sydd heb eu cynrychioli’n llawn i ddysgu rhagor am ddemocratiaeth a gwleidyddiaeth. Cyn etholiadau 2012, cyhoeddodd WLGA lawlyfr ‘Bod yn Gynghorydd’ a’i ledaenu ymhlith pobl a oedd yn ystyried bod yn ymgeiswyr. Cynhaliodd cynghorau amryw weithgareddau hyrwyddo a chodi ymwybyddiaeth yn eu bröydd hefyd, ac maen nhw wrthi’n astudio sut y gallai technoleg ac arferion gweithio newydd helpu i chwalu rhai meini tramgwydd sydd wedi rhwystro pobl rhag cyflawni rolau cyhoeddus ymestynnol.” 

“Er bod llawer mwy o ymgeiswyr nag erioed yn yr etholiadau lleol diwethaf, mae’r adroddiad yma’n amlinellu’r anghydbwysedd parhaus rhwng nifer y dynion a’r merched yn siambr pob cyngor lleol. Mae WLGA yn edrych ymlaen at gydweithio â Llywodraeth Cymru a phob plaid wleidyddol i gywiro hynny, er ein bod yn cydnabod ymroddiad a chyfraniad y rhai sydd mewn rolau dinesig yn barod ac sy’n parhau i gynrychioli eu cymunedau nhw hyd eithaf eu gallu.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30