Ystyried incwm o ynni adnewyddadwy

Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2013

Mae cynrychiolwyr byd llywodraeth leol a’r sector cyhoeddus ehangach wedi cwrdd mewn cynhadledd i astudio sut y gallan nhw godi incwm trwy ynni adnewyddadwy. 

Er 2010, mae cynghorau lleol a chyrff cyhoeddus cyffelyb eraill yn cael gwerthu unrhyw drydan sydd wedi’i gynhyrchu trwy ffynonellau ynni adnewyddadwy i’r grid gwladol. 

Nod y gynhadledd roedd WLGA wedi’i threfnu ar y cyd â Cynnal Cymru, RenewableUK, Wardell Armstrong, Cyngor Caerdydd a PWC oedd amlinellu sut mae rhai sefydliadau yn y sector cyhoeddus yn elwa eisoes trwy fuddsoddi mewn ynni adnewyddadwy a chynnig cyfle i gyrff cyhoeddus Cymru gnoi cil ar y dewisiadau sydd ar gael iddyn nhw ynghyd ag arbenigwyr ym maes ynni adnewyddadwy. 

Meddai’r Cynghorydd Ieuan Williams, Llefarydd WLGA dros Faterion Ynni: 

“Mae biliau’n cynyddu, mae cyllidebau’r sector cyhoeddus yn crebachu ac mae mwy a mwy o bryderon am ddiogelwch cyflenwad ynni. Felly, mae gan sefydliadau cyhoeddus Cymru sawl rheswm cryf dros ddechrau astudio ffyrdd amgen o godi incwm trwy greu a gwerthu ynni adnewyddadwy. 

Mae modd i gynghorau lleol a sefydliadau eraill sector cyhoeddus Cymru fod yn llawer mwy rhagweithredol ynglŷn â materion ynni – nid dim ond o ran gofalu ein bod yn cael y prisiau gorau ond, hefyd, ynglŷn ag astudio pa ddewisiadau sydd ar gael i ddatblygu ffrydiau incwm newydd naill ai trwy gynhyrchu ynni neu fuddsoddi mewn diwydiant sydd ar gynnydd yn y Deyrnas Gyfunol. 

Amcangyfrifodd Ymddiriedolaeth Carbon yn ddiweddar fod byd llywodraeth leol Cymru wedi talu £77 miliwn am ynni yn 2011, gan ddarogan y gallai costau gynyddu o 40% erbyn 2016. Mae disgwyl y gallai ein cyllideb ostwng o 9% yn ystod y cyfnod hwnnw, a chan fod dyletswydd amlwg i sector cyhoeddus Cymru helpu i gyflawni’r targedau gwladol uchelgeisiol o ran ynni adnewyddadwy, mae mwy a mwy o resymau pam y dylai sefydliadau cyhoeddus gymryd rhan flaengar ynglŷn â datblygu ffynonellau ynni adnewyddadwy a ffrydiau incwm newydd.” 

Meddai’r Dr David Clubb, Cyfarwyddwr RenewableUK Cymru: 

"Mae ynni adnewyddadwy yn cynnig cyfleoedd euraidd i’r sector cyhoeddus. Mae digon o gynnydd yng Nghymru lle mae awdurdodau lleol megis Cyngor Wrecsam wedi gosod miloedd o baneli gwres yr haul ar eu tai, ond rydyn ni ar ei hôl hi o hyd o’n cymharu ni â gwledydd megis yr Alban sy’n buddsoddi mwy mewn ynni adnewyddadwy nag rydyn ni’n ei wario ar ynni o bob math. Oni bai ein bod yn cydio yn y cyfle nawr, bydd yn rhy hwyr inni fanteisio i’r eithaf ar y posibiliadau sydd yma ar ein tomen ein hunain." 

Meddai Jon Fox, Cyfarwyddwr Technegol Wardell-Armstrong: 

“Mae gwir angen cynghorion technegol, cyfreithiol ac ariannol am sefydlu prosiectau llwyddiannus. Edrychwn ni ymlaen at astudio cyfleoedd yn y dyfodol ar y cyd â byd llywodraeth leol i helpu i gyflawni targedau, cynyddu incwm a chyfnerthu amcanion ehangach ynglŷn â’r newid hinsoddol.” 

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30