Rhaid blaenoriaethu gwasanaethau diogelu i wella iechyd pobl Cymru

Dydd Llun, 08 Rhagfyr 2014

Mae’r cynghorau lleol wedi croesawu adroddiad sy’n dweud y gallai isafswm ynglŷn â phrisiau alcohol arbed £882 miliwn i goffrau’r wlad. Maen nhw wedi rhybuddio, fodd bynnag, y gallai rhagor o doriadau cyllidebol effeithio’n fawr ar wasanaethau iechyd y cyhoedd a gorfodi yng Nghymru.

Mae isafswm prisiau alcohol yn rhan o gamau ehangach amlinellodd y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford AC, eleni wrth sôn am y mesur sydd ar y gweill ynglŷn ag iechyd y cyhoedd.

Er eu bod yn cefnogi’r camau hynny ar y cyfan, mae’r cynghorau lleol yn rhybuddio y byddai’n anodd cyflawni nodau craidd y mesur pe bai cyllidebau’r gwasanaethau sydd heb eu diogelu, megis safonau masnach ac iechyd amgylcheddol, yn crebachu o hyd.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf, mae’r toriadau yng nghyllideb maes llywodraeth lleol wedi peri i wasanaethau safonau masnach y cynghorau lleol ostwng ar gyfartaledd o 25%. Felly, mae amheuon gan y cynghorau lleol ynglŷn â sut mae cynnal y cyfryw wasanaethau hanfodol yn y dyfodol.

Meddai’r Cynghorydd Neil Moore (Bro Morgannwg), Llefarydd WLGA dros Wasanaethau Rheoleiddio:

“Mae’r adroddiad hwn yn dangos y gallai fod arbedion sylweddol i drethdalwyr Cymru o ganlyniad i fuddsoddi yn y gwasanaethau ataliol. Felly, yr unig ffordd o gyflawni nodau Mesur Iechyd y Cyhoedd yw neilltuo digon o arian i’r gwasanaethau fydd yn gyfrifol am y gorfodi.”

“Mae gwasanaethau safonau masnach a diogelu’r cyhoedd wedi ysgwyddo’r rhan fwyaf o faich llymder yng Nghymru, ond mae eu cyfraniad hanfodol at ddiogelwch y bobl yn parhau a bydd rôl allweddol iddyn nhw o ran gorfodi pawb i godi tâl am alcohol yn ôl yr isafswm. Er bod gwasanaethau safonau masnach yn ei chael yn anodd gweithredu â’r £16 miliwn sydd yn eu cyllideb, mae’r adroddiad hwn yn dangos y gallen nhw helpu i arbed tua £822 miliwn. Mae’n bwysig rhoi cydnabyddiaeth briodol i’r gwasanaethau hynny bellach a neilltuo arian yn ôl lefel ymarferol.”

“Mae swyddogion safonau masnach yn gweithio bob dydd i wella iechyd y cyhoedd a chadw cymunedau’n ddiogel, ond mae’r toriadau cyllidebol parhaus yn tanseilio’r gwaith hwnnw. Os yw Llywodraeth Cymru o ddifrif ynglŷn â chyflawni nodau Mesur Iechyd y Cyhoedd, rhaid cydnabod rôl hanfodol maes llywodraeth leol o ran atal a diogelu. Fe fyddwn i’n croesawu rhagor o drafodaethau gyda’r Gweinidog i ymhelaethu ar hynny."

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30