Rheolau newydd i'r cynghorau ynglyn a'r Gymraeg

Dydd Mercher, 30 Medi 2015

Mae hysbysiadau cydymffurfio wedi’u hanfon i gynghorau a chyrff cyhoeddus eraill Cymru heddiw i esbonio pa wasanaethau ddylai fod ar gael yn Gymraeg.

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi’r hysbysiadau i amlinellu’r safonau newydd i gynghorau lleol, Llywodraeth Cymru a’r parciau cenedlaethol (fel y byddan nhw’n rhoi gwasanaethau gwell i’r Cymry Cymraeg) a chynnig canllawiau am y camau y dylen nhw eu cymryd i helpu i ddiogelu’r iaith.

Er bod pob cyngor lleol wedi ymrwymo i ddiogelu’r Gymraeg, byddan nhw’n ystyried y safonau newydd yng nghyd-destun hybu’r defnydd o’r iaith. Felly, bydd gwahaniaeth o’r naill ardal i’r llall.

Meddai’r Cynghorydd Dyfed Edwards (Gwynedd), Llefarydd WLGA dros y Gymraeg:

“Mae’r cynghorau lleol wedi cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru yn ystod proses llunio safonau newydd i’r Gymraeg. Ymatebodd pob cyngor i’r ymgynghori dechreuol.”

“Mae hysbysiadau cydymffurfio wedi’u hanfon i bob cyngor lleol heddiw i esbonio’r hyn y bydd disgwyl iddyn nhw ei wneud yn ôl y safonau newydd. Bydd angen peth amser, fodd bynnag, i bob cyngor ystyried y rheolau newydd a phennu pa adnoddau a gallu y bydd rhaid eu neilltuo yn lleol. Bydd gan y cynghorau chwe mis i baratoi ar gyfer y rheolau newydd a ddaw i rym fis Mawrth nesaf.”

“Mae’r cynghorau lleol wedi ymrwymo i helpu Llywodraeth Cymru i greu gwlad hollol ddwyieithog. Yr un fath â phob dyletswydd newydd, fodd bynnag, rhaid cydnabod y bydd pryderon am sut mae gweithredu yn ôl y dyletswyddau newydd ac ychwanegol hyn am fod digon o bwysau cyllidebol a gwasanaethol ar y cynghorau lleol eisoes."

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30