Adroddiad newydd am effaith newid trefn

Dydd Llun, 07 Gorffennaf 2014

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi croesawu adroddiad Cyngor ar Bopeth am effaith newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau ar bobl Cymru. 

Mae’r adroddiad yn disgrifio profiad y rhai mae newidiadau Llywodraeth San Steffan yn effeithio arnyn nhw ac yn cyfleu darlun sy’n achosi pryder am yr hyn mae rhaid i bobl ei wneud o ganlyniad i’w hincwm ostwng yn fawr. 

At hynny, gwelwn ni faint o’r rhai mae’r newidiadau wedi effeithio arnyn nhw sy’n ei chael yn anodd byw yn ôl y safonau isel hyd yn oed gan fod rhaid rhoi’r gorau i bethau hanfodol megis bwyd, gwres a dillad ar adegau er mwyn talu’r rhent a biliau eraill eu cartrefi. 

Mae 42% o’r 141,500 o broblemau sydd wedi’u cyflwyno i’r mudiad yn ymwneud â budd-daliadau neu gredydau treth. A newidiadau ehangach fyth ar y gorwel, mae’r adroddiad yn rhoi nifer o argymhellion am gynnig cymorth mwy effeithiol i gymunedau Cymru yn y dyfodol. 

Meddai’r Cyng. David Phillips (Abertawe), Llefarydd WLGA dros Faterion Tlodi: 

“Fel sawl awdurdod lleol yng Nghymru, mae Dinas a Sir Abertawe yn cydweithio’n agos â mudiad Cyngor ar Bopeth i helpu cymunedau lleol. Mae llawer o bobl wedi cysylltu â’n canolfan gynghori ni i ofyn am gymorth a gwybodaeth ynglŷn â’r newidiadau yn eu budd-daliadau nhw, hefyd. Rwyf i wedi cwrdd â sawl trigolyn i drafod problemau sydd wedi codi yn sgîl y newidiadau hynny ac mae’r adroddiad yma’n ategu’r hyn rwyf wedi’i glywed ganddyn nhw. Ar ben hynny, mae’n rhoi nifer o argymhellion i’w groesawu am sut y gall awdurdodau lleol roi’r cymorth gorau i’w cymunedau yn y dyfodol.” 

“O’r dechrau, mae byd llywodraeth leol Cymru wedi rhoi tipyn o sylw i’r newidiadau yn nhrefn y budd-daliadau ac rydyn ni’n gweithio yn ôl llawer o’r argymhellion yma eisoes. Mae rhwydweithiau lleol wedi’u sefydlu i ofalu bod gwybodaeth gywir a chyson ar gael i’r rhai mae’r newidiadau’n effeithio arnyn nhw. Mae’r awdurdodau lleol wrthi’n asesu a fyddan nhw’n barod am newidiadau ychwanegol, ac mae amryw gynlluniau arbrofol yn mynd ymlaen i bennu’r arferion gorau ynglŷn ag ymateb i’r anawsterau sylweddol sy’n deillio o broses diwygio’r wladwriaeth les.” 

“Ar ran awdurdodau lleol Cymru, mae WLGA wedi bod yn cydweithio ag Adran Gwaith a Phensiynau San Steffan i lunio fframwaith ar gyfer pobl sy’n agored i niwed fel y bydd cymorth ariannol a digidol ar gael pan fo newidiadau yn nhrefn budd-daliadau’r deyrnas yn effeithio arnyn nhw. Mae nifer o bartneriaid yn cydweithio â ni hefyd i ofalu y bydd anghenion trigolion yn cael eu diwallu’n llawn tra bo effaith y newidiadau’n parhau. At hynny, rydyn ni’n gweithio ar y cyd â Llywodraeth Cymru i bennu’r ffordd fwyaf cyson o drin a thrafod newidiadau megis treth yr ystafelloedd gwely, Cronfa’r Cymorth Dewisol, Cynllun Gostwng Treth y Cynghorau a’r Credyd Cyffredinol.” 

“Bydd byd llywodraeth leol Cymru yn parhau i gydweithio’n agos â mudiad Cyngor ar Bopeth a’i bartneriaid i leddfu effaith y newidiadau yma ar gymunedau lleol.” 

DIWEDD

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30