Adroddiad am oblygiadau ariannol cyfuno cynghorau lleol

Dydd Mawrth, 25 Tachwedd 2014

Mae Sefydliad Breiniol Cyllid a Chyfrifeg Cyhoeddus (CIPFA) wedi cynnig yr astudiaeth fanwl gyntaf am oblygiadau ariannol cyfuno cynghorau lleol yng Nghymru.

Mae’r adroddiad yn rhoi’r dystiolaeth gryfaf hyd yma am gostau pontio, costau parhaus a’r buddion sydd i’w deillio o’r rhaglen ddiwygio fwyaf uchelgeisiol er 1996 ym maes llywodraeth leol.

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Prif Weithredwyr Awdurdodau Lleol Cymru a Chymdeithas Trysoryddion Cymru gomisiynydd yr adroddiad sy’n dadansoddi prif elfennau’r costau a’r arbedion ac yn tynnu sylw at risgiau mae rhaid eu hystyried mewn nifer o feysydd yn ystod y diwygio.

Er bod yr adroddiad yn cydnabod nad oes modd darogan pob canlyniad mewn proses eang a chymhleth o’r fath, mae’n gofyn nifer o gwestiynau ariannol hanfodol.

Bydd angen ateb rhai cwestiynau yn lleol wrth bennu’r rhesymau manwl o blaid cyfuno cynghorau lleol. Rhaid ateb eraill ar y lefel wladol, fodd bynnag, megis amodau gwaith y staff, cysoni treth pob cyngor a sut mae ariannu gwasanaethau lleol yn y dyfodol.

Dyma rai costau allweddol: £158 miliwn trwy newid a diswyddo gweithwyr; £54 miliwn trwy symleiddio eiddo, sustemau a threfniadau rheoli eraill; £57 miliwn trwy gysoni treth pob cyngor (incwm wedi’i golli).

Gallai fod modd gwneud iawn am hynny trwy arbed £65 miliwn dros dair blynedd ond rhaid pwyso a mesur hynny yn ôl gofynion llymder parhaus Llywodraeth San Steffan.

Meddai’r Cyng. Aaron Shotton (Sir y Fflint), Dirprwy Arweinydd WLGA a’r Llefarydd dros Faterion Ariannol:

“Mae CIPFA wedi cyhoeddi’r dadansoddiad mwyaf cynhwysfawr eto ynglŷn â chyfuno’r cynghorau lleol. Hoffwn i ddiolch i’w phrif weithredwr, Rob Whiteman, a’i staff yng Nghymru am asesiad cytbwys o’r goblygiadau ariannol ar yr adeg bwysig yma.”

“Dros y tair blynedd nesaf, bydd maes llywodraeth leol yn ceisio ymdopi â diffyg o ryw £900 miliwn. Rwy’n gobeithio y bydd llunwyr polisïau a gwleidyddion fel ei gilydd yn dechrau mynd i’r afael â’r cwestiynau lawer sy’n deillio o’r adroddiad pwysig yma. Bydd Cyngor WLGA yn ystyried ei gasgliadau ddydd Gwener yng Nghaerdydd.”

DIWEDD

Categorïau: Newyddion

  About

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (WLGA) yn cynrychioli buddiannau byd llywodraeth leol ac yn hyrwyddo democratiaeth leol yng Nghymru.

  Cysylltwch â ni
   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Tŷ Llywodraeth Leol
Rhodfa Drake
Caerdydd, CF10 4LG

Ffôn : 029 2046 8600
E-bost : enquiry@wlga.gov.uk
Oriau busnes : Llun - Iau 8:30 - 5:00, Gwen - 08:30 - 16:30